Bedao Mini Contest 12 - BINARY

View as PDF

Submit solution


Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho số nguyên dương ~c~ có biểu diễn nhị phân là ~1~ xâu có độ dài ~N-1~ chỉ gồm ký tự ~0~ và ~1~. Bạn cần tìm ~2~ số ~a~ và ~b~ thoả mãn điều kiện sau :

 • ~a-b = c~ và ~a~ ~\&~ ~b = 0~ (với ~\&~ thể hiện toán tử AND).
 • Số bit ~1~ trong biểu diễn nhị phân của ~a~ và ~b~ là bằng nhau.
 • ~a, b < 2^N~.

Input

 • Dòng đầu tiên gồm một số ~N~ thể hiện độ dài của xâu nhị phân ~(2 \le N \le 2 \times 10^5)~.
 • Dòng tiếp theo gồm ~N-1~ ký tự ~0~ hoặc ~1~ lần lượt từ trái sang phải là bit thứ ~N-2, \dots, 1, 0~ trong biểu diễn nhị phân của ~c~ .

Output

In ra ~2~ xâu nhị phân độ dài ~N~ trên ~2~ dòng :

 • Dòng đầu là biểu diễn nhị phân của số ~a~.
 • Dòng thứ hai là biểu diễn nhị phân của số ~b~.

Nếu có nhiều cặp số ~(a, b)~ hợp lệ thì hãy chọn một cặp bất kỳ để in ra.

Subtask

 • ~30\%~ số test có ~n \leq 15~.
 • ~70\%~ số test còn lại không có điều kiện gì thêm.

Sample Input

11
0000000001

Sample Output

00000000010
00000000001

Note

Khi chuyển từ hệ nhị phân sang hệ thập phân ta có :

 • ~a = 00000000010_2 = 2~
 • ~b = 00000000001_2 = 1~
 • ~c = 0000000001_2 = 1~

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -11
  kobietcode   commented on Sept. 13, 2022, 10:25 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 16
   darkkcyan   commented on Sept. 13, 2022, 10:30 a.m.

   Chào bạn. Đề bài không cho ~a~ và ~b~ ở hệ thập phân, mà ở hệ nhị phân, và input cũng cho bởi chuỗi nhị phân.

   Constraint ~a, b < 2^N~ có nghĩa là đây là hai xâu nhị phân có độ dài không quá ~N~.

   Ngoài ra cũng đề nghị bạn không văng tục. Nếu bạn có thắc mắc gì bạn hãy comment cẩn thận trước. Nếu sai chúng mình sẽ xin lỗi, sửa chữa đề và rút kinh nghiệm. Cảm ơn bạn!