Bedao Mini Contest 10 - HIDDEN

View as PDF

Submit solution


Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

~Chovang~ một cậu học sinh rất đam mê Toán học, cậu rất hay nghĩ ra những bài toán hay để thách đố mọi người. Hôm nay, cậu được học về bội chung nhỏ nhất, nên cậu đã nghĩ ra một bài toán như sau:

  • Tìm ~x, y~ sao cho ~LCM(LCM(x, y), a) = T~ ~(x,y \neq 1~ và ~x,y \neq T)~, với ~LCM~ là kí hiệu của bội chung nhỏ nhất, ~a~ và ~T~ cho trước.

Bạn hãy giải bài toán mà ~Chovang~ đưa ra nhé!

Input

  • Một dòng duy nhất chứa ~2~ số nguyên ~a~ và ~T~ ~(1 \leq a, T \le 10^9)~

Output

  • In ra ~2~ số ~x~ và ~y~. Nếu không có cặp số ~x, y~ nào thoả mãn, in ra ~-1~

Sample Input 1

6 144

Sample Output 1

9 16

Sample Input 2

6 10

Sample Output 2

-1

Note

  • Ở test mẫu ~1~, ta có ~LCM(9, 16) = 144~.
  • Ở test mẫu ~2~, ta không thể tìm được cặp số ~x, y~ nào thoả mãn.

Subtask

  • ~50\%~ số test có ~a, T \le 100~
  • ~50\%~ số test còn lại không có giới hạn gì thêm.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.