Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Khoảng cách

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 1G

Problem source:
Olympic Sinh Viên
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  vnkiet   commented on June 17, 2022, 11:17 p.m. edited

  For everyone:

  tính khoảng cách từng phần tử a[i] với dãy B

  sử dụng lower_bound

  bài toán trở về tìm giá trị nhỏ nhất trong dãy con a[l], a[l+1], ..., a[r]

  sử dụng RMQ.