Editorial for Bedao Mini Contest 11 - TREECOLORING


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Giả sử ta bắt đầu với một node bất kỳ với màu đỏ, ta có thể tham lam nếu như cạnh nối với node đó là lẻ thì đầu mút còn lại sẽ tô màu đen, ngược lại sẽ là màu đỏ. Thực hiện như vậy đến khi ~DFS~ toàn bộ cây.

Độ phức tạp: ~O(n)~


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.