Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
bedao_m12_colorcyc Bedao Mini Contest 12 - COLORCYC Bedao Contest 0.30 8.6% 55
poi10_kol POI 2010 - Railway Chưa phân loại 1.50 8.5% 3
fc092_vanchuyen Free Contest 92 - VANCHUYEN Free Contest 0.89 8.4% 6
fc010_justinbieber Free Contest 10 - JUSTINBIEBER Free Contest 0.50 8.3% 1
fc020_barons Free Contest 20 - BARONS Free Contest 0.50 8.3% 3
dhtable Bảng thông tin điện tử OI Style 1.45 8.3% 12
spse Space Shuttle Experiments OI Style 1.90 8.2% 4
scratch_t01_avg Trung bình cộng Chưa phân loại 0.01 8.2% 14
integer7 VM 08 Bài 05 - Số nguyên VNOI Marathon 0.26 8.2% 28
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 8.2% 4
lqdfarm FARMER OI Style 1.31 8.2% 27
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 8.1% 9
fc101_fcgift Free Contest 101 - FCGIFT Free Contest 1.41 8.1% 11
bedao_r13_gcd Bedao Regular Contest 13 - GCD Bedao Contest 0.30 8.1% 122
c11yard Sân cỏ OI Style 1.51 8.1% 13
coci1617_r2_burza COCI 2016/2017 - Contest 2 - Burza COCI 1.50 8.0% 20
bedao_r11_fish Bedao Regular Contest 11 - FISH Bedao Contest 0.70 8.0% 28
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 7.9% 2
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 7.9% 2
icpc22_national_c ICPC 2022 vòng Quốc gia - C: Consecutive Primes ICPC 1.00 7.9% 69
fc029_trip Free Contest 29 - TRIP Free Contest 0.50 7.8% 2
olp304_16_chutieu Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 3 - CHÚ TIỂU CHÙA HƯƠNG Olympic 30/4 0.70 7.8% 20
bubba2 VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 VNOI Marathon 1.63 7.7% 8
fc038_translate Free Contest 38 - TRANSLATE Free Contest 0.50 7.7% 1
olp_sc22_nonrepeat Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - Trò chơi trên xâu Olympic Sinh Viên 0.10 7.7% 1
fc114_fofgcd Free Contest 114 - FOFGCD Free Contest 0.50 7.5% 4
fcb026_kmulmat Beginner Free Contest 26 - KMULMAT Free Contest 0.10 7.5% 18
fcb017_repeat Beginner Free Contest 17 - REPEAT Free Contest 0.10 7.5% 8
icpc21_beta_g ICPC Practice Contest 2021 - Garden ICPC 1.50 7.5% 2
fc136_functions Free Contest 136 - FUNCTIONS Free Contest 0.70 7.4% 22
mvector Sum of Vectors ICPC 0.90 7.4% 2
fc_hwc_r4_selfie Happy Wedding Contest - Round 4 - SELFIE Free Contest 0.80 7.4% 2
hsgso20_traffic Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 2 - Traffic Olympic chuyên KHTN 1.00 7.4% 19
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 7.2% 91
olp_ct22_digits Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Dãy chữ số Olympic Sinh Viên 0.10 7.2% 23
bedao_r11_candy Bedao Regular Contest 11 - CANDY Bedao Contest 1.20 7.2% 7
ctf Convert to Fraction OI Style 0.67 7.1% 1
fc060_listgame2 Free Contest 60 - LISTGAME2 Free Contest 0.92 7.1% 1
fc130_shipping Free Contest 130 - SHIPPING Free Contest 0.50 7.1% 5
bedao_r09_devil Bedao Regular Contest 09 - DEVIL Bedao Contest 0.30 7.0% 121
bedao_m13_soccer Bedao Mini Contest 13 - SOCCER Bedao Contest 0.45 7.0% 11
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 6.9% 19
icpc21_beta_a ICPC Practice Contest 2021 - A Classic Problem ICPC 1.80 6.9% 31
olp_ct20_route Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Đường đi Olympic Sinh Viên 0.80 6.9% 73
pbcrect Binary Rectangles OI Style 1.51 6.8% 7
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 6.8% 75
vmempire VM 13 Bài 01 - Trò chơi Empire VNOI Marathon 1.19 6.8% 6
bedao_r04_clown Bedao Regular Contest 04 - CLOWN AND BALLS Bedao Contest 0.50 6.8% 12
qtbit Trò chơi 0-1 OI Style 1.01 6.7% 5
rtf Cân thăng bằng ICPC 0.80 6.7% 1