Beginner Free Contest 23 - POWER3

View as PDF

Submit solution

Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 7
    dylantamau   commented on Oct. 31, 2021, 7:38 p.m.

    HINT

    Sử dụng chặt nhị phân. Đặt ~mid = (L+R) \div 2~, nếu ~mid*mid*mid \le N~ thì ~L = mid + 1~, ngược lại ~R = mid -1~