Beginner Free Contest 23 - POWER3

View as PDF

Submit solution

Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 2
  PizzaPasta  commented on Dec. 13, 2023, 11:31 a.m.

  sao minh dung cbrt() trg C++ ma wa v?


 • 0
  minhquantran  commented on July 26, 2023, 7:49 a.m.

  làm kiểu j v mọi người bằng ngôn ngữ python


 • 7
  dylantamau  commented on Oct. 31, 2021, 12:38 p.m.

  HINT

  Sử dụng chặt nhị phân. Đặt ~mid = (L+R) \div 2~, nếu ~mid*mid*mid \le N~ thì ~L = mid + 1~, ngược lại ~R = mid -1~