Bedao OI Contest 1 - Sao chép mảng

View as PDF

Submit solution


Points: 0.70 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: copyarray.inp
Output: copyarray.out

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho mảng ~A_0~ có độ dài ~n~, bạn cần thực hiện ~q~ truy vấn, mỗi truy vấn thứ ~i~ thuộc trong ~2~ loại sau :

 • ~1~ ~id~ ~v:~ Copy mảng ~A_{id}~ vào ~A_i~, sau đó thêm ~v~ vào cuối mảng ~A_i~.

 • ~2~ ~id~ ~v:~ Copy mảng ~A_{id}~ vào ~A_i~, sau đó thực hiện ~XOR~ tất cả các phần tử của mảng ~A_i~ cho ~v~.

Sau khi thực hiện ~q~ truy vấn, hãy cho biết phần từ nhỏ nhất trong từng mảng ~A_0, A_1, \ldots ,A_q~.

Input

Dữ liệu vào từ file văn bản copyarray.inp

 • Dòng đầu tiên nhập ~2~ số nguyên dương ~n~ và ~q~ ~(1 \le n, q \le 10^5)~.

 • Dòng thứ hai nhập ~n~ số nguyên của dãy ~A_0~ ~(1 \le A_{0_i} \le 2^{30})~.

 • ~q~ dòng tiếp theo, dòng thứ ~i~ nhập ~3~ số ~type_i, id_i, v_i~ ~(1 \le type_i \le 2, 0 \le id_i < i, 0 \le v_i \le 2^{30})~.

Output

Kết quả in ra file văn bản copyarray.out

 • In ra ~q + 1~ số nguyên không âm trên một dòng, số thứ ~i~ cho biết phần tử nhỏ nhất của mảng ~A_i~.

Scoring

Subtask Điểm Giới hạn
1 ~20~ ~n, q\le 1000~
2 ~25~ ~A_{i_j} \le 1000~ và chỉ gồm các thao tác loại 2
3 ~25~ Chỉ gồm các thao tác loại 2
4 ~30~ Không ràng buộc gì thêm

Sample Input 1

2 4
2 3
1 0 4
2 1 5
1 2 6
1 0 7

Sample Output 1

2 2 1 1 2

Notes

 • ~A_0 = \{2, 3 \}~.

 • ~A_1 = \{2, 3, 4 \}~.

 • ~A_2 = \{7, 6, 1 \}~.

 • ~A_3 = \{7, 6, 1, 6\}~.

 • ~A_4 = \{2, 3, 7\}~.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -3
  trongtenlinhcbhk64  commented on Sept. 18, 2023, 7:21 a.m.

  sub cuối thuật nnao z


  • 10
   nguyenphong233  commented on Sept. 18, 2023, 10:58 a.m.

   cây dfs + trie nhé c


   • -2
    trongtenlinhcbhk64  commented on Sept. 18, 2023, 2:11 p.m.

    dùng cây dfs vào chỗ nào vậy c..toi kh hiểu


    • 7
     Magnetic  commented on Sept. 19, 2023, 6:37 a.m.

     no la cay truy van nhe cau ;)