Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fc009_palinez Free Contest 9 - PALINEZ Free Contest 0.50 52.5% 167
icpc22_regional_d Date ICPC 0.90 52.5% 66
c11trcnt Bắn máy bay OI Style 0.30 52.5% 224
atcoder_dp_j Atcoder Educational DP Contest J - Sushi Atcoder 0.50 52.5% 187
fc072_chpal Free Contest 72 - CHPAL Free Contest 0.23 52.4% 83
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.4% 535
fct027_casino Free Contest Testing Round 27 - CASINO Free Contest 0.70 52.4% 40
baric Bò Ba-ri OI Style 0.58 52.3% 77
fc106_trochoi Free Contest 106 - TROCHOI Free Contest 0.80 52.3% 173
fc076_grcolor Free Contest 76 - GRCOLOR Free Contest 1.40 52.2% 167
fct013_robot Free Contest Testing Round 13 - ROBOT Free Contest 0.28 52.2% 63
fc094_actor Free Contest 94 - ACTOR Free Contest 0.50 52.2% 60
fc107_median Free Contest 107 - MEDIAN Free Contest 0.80 52.2% 55
icpc21_regional_f Final Ranking ICPC 0.40 52.2% 124
bedao_r06_icd Bedao Regular Contest 06 - ICD Bedao Contest 0.15 52.2% 413
secondthread_tree_circumference Circumference of a Tree Educational 0.30 52.1% 316
roper Biến đổi hoán vị ICPC 0.54 52.1% 19
note Gấp tiền OI Style 0.13 52.1% 166
hspc14k Đếm ICPC 1.23 52.0% 116
nkteam Team Selection OI Style 0.26 52.0% 157
ksteeple USACO 2011 - Nov - Gold - Cow Steeplechase USACO 0.50 52.0% 11
nknl Chuỗi hạt OI Style 0.50 52.0% 34
vn_zr_i Số không (I) ICPC 0.44 52.0% 30
fcb026_sumxor Beginner Free Contest 26 - SUMXOR Free Contest 0.10 52.0% 47
fcb042_socola Beginner Free Contest 42 - SOCOLA Free Contest 0.20 52.0% 193
fct014_orandarray Free Contest Testing Round 14 - ORANDARRAY Free Contest 0.80 51.9% 33
cost Lại 1 bài phân việc ICPC 0.95 51.9% 8
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 51.8% 296
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC 0.06 51.8% 1452
fc004_gather Free Contest 4 - GATHER Free Contest 0.42 51.7% 14
maxcub Khối lập phương lớn nhất ICPC 0.27 51.7% 128
coci1617_r2_go COCI 2016/2017 - Contest 2 - Go COCI 0.20 51.7% 108
fc134_maxmod Free Contest 134 - MAXMOD Free Contest 0.70 51.7% 893
atcoder_dp_p Atcoder Educational DP Contest P - Independent Set Atcoder 0.30 51.7% 677
fcb017_kstrpow Beginner Free Contest 17 - KSTRPOW Free Contest 0.10 51.6% 287
light Hệ thống đèn ICPC 0.34 51.6% 83
fc074_lixi Free Contest 74 - LIXI Free Contest 1.32 51.6% 12
vm15swap VM 15 Bài 05 - Đổi chỗ VNOI Marathon 1.95 51.5% 17
fc_fyt_day1_conseq Free Contest FYT Code Cup - Ngày 1 - CONSEQ Free Contest 0.50 51.5% 16
fc131_travel Free Contest 131 - TRAVEL Free Contest 1.10 51.5% 45
bob Bob xây nhà OI Style 0.83 51.5% 74
bedao_m02_bstring Bedao Mini Contest 02 - BSTRING Bedao Contest 0.15 51.5% 112
kbsudoku USACO 2011 - Nov - Gold - Binary Sudoku USACO 0.96 51.4% 13
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 51.4% 13
fc014_ball Free Contest 14 - BALL Free Contest 0.50 51.4% 24
fc093_adistinct Free Contest 93 - ADISTINCT Free Contest 1.50 51.3% 14
bedao_r06_rewards Bedao Regular Contest 06 - REWARDS Bedao Contest 0.50 51.2% 108
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC 0.08 51.2% 1710
dtl22_a Mabư Béo và Bài toán Đa giác Dytechlab 0.20 51.1% 249
bedao_g10_event Bedao Grand Contest 10 - EVENT Bedao Contest 0.40 51.1% 346