Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 25.2% 202
number Biến đổi số ICPC 0.20 31.6% 202
errichto_matexp_stringmood Matrix Exponentiation - String Mood Educational Codeforces 0.50 65.4% 202
c11str2 Tiền tố và hậu tố OI Style 0.23 34.6% 203
fcb005_metting Beginner Free Contest 5 - METTING Free Contest 0.10 64.8% 203
fcb041_onedivk Beginner Free Contest 41 - ONEDIVK Free Contest 0.20 26.3% 204
olp_kc21_distance Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Khoảng cách Olympic Sinh Viên 1.00 15.0% 204
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 54.6% 205
mstick Wooden Sticks ICPC 0.22 47.2% 205
mtree Another Tree Problem ICPC 0.31 41.9% 205
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 43.2% 206
coci1920_r5_emacs COCI 2019/2020 - Contest 5 - Emacs COCI 0.20 73.8% 206
errichto_matexp_cntpath Matrix Exponentiation - Count path Educational Codeforces 0.40 60.1% 206
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 11.6% 206
demso Đếm số OI Style 0.36 35.1% 207
mdigits2 First Number OI Style 0.08 39.5% 208
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 56.4% 208
fcb032_count Beginner Free Contest 32 - COUNT Free Contest 0.50 25.3% 208
bedao_m07_rate Bedao Mini Contest 07 - RATE Bedao Contest 0.14 30.5% 208
bedao_m12_modsort Bedao Mini Contest 12 - MODSORT Bedao Contest 0.15 12.5% 208
icpc22_mb_b ICPC 2022 miền Bắc - B: MOVE ICPC 0.30 32.7% 208
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 22.6% 209
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 30.7% 209
tht21_kvb_fset Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Tập số Tin học trẻ 0.50 29.4% 209
fcc2022q1_sodof Free Contest Cup 2022 Q1 - SODOF Free Contest 0.70 42.2% 209
fc131_hurrybird Free Contest 131 - HURRYBIRD Free Contest 1.10 27.0% 210
fc142_zoning Free Contest 142 - ZONING Free Contest 0.70 29.6% 210
assign1 Phân công hoàn thành sớm nhất ICPC 0.20 40.7% 211
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 34.4% 211
vnempire Đế chế OI Style 0.29 42.3% 211
bedao_r07_mtcat Bedao Regular Contest 07 - MTCAT Bedao Contest 0.40 19.6% 211
dhfrbus Vé xe miễn phí OI Style 0.58 31.0% 212
fc013_odd Free Contest 13 - ODD Free Contest 0.50 36.9% 212
fct018_sub Free Contest Testing Round 18 - SUB Free Contest 0.50 37.6% 212
bedao_r03_prime Bedao Regular Contest 03 - PRIME Bedao Contest 0.40 29.9% 212
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 26.0% 213
dttui2 Cái túi 2 OI Style 0.69 17.9% 214
nkbm Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía OI Style 0.16 50.2% 214
fc128_strict Free Contest 128 - STRICT Free Contest 0.72 46.6% 214
icpc21_national_l ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài L: Lucky Pair ICPC 1.10 26.9% 214
fselect Làm quen bạn mới OI Style 0.38 40.5% 215
bedao_m10_hidden Bedao Mini Contest 10 - HIDDEN Bedao Contest 0.20 23.0% 215
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0.15 79.2% 217
fc138_bee Free Contest 138 - BEE Free Contest 0.70 55.2% 217
fcb047_selfdiv Beginner Free Contest 47 - SELFDIV Free Contest 0.20 52.0% 217
mdolls Nested Dolls ICPC 0.23 35.9% 220
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0.20 83.0% 220
fct040_hop Free Contest Testing Round 40 - HOP Free Contest 0.70 60.1% 221
fc135_revstr Free Contest 135 - REVSTR Free Contest 0.70 31.4% 222
cbuying Chocolate Buying OI Style 0.14 28.4% 223