Submit solution


Points: 0.33 (partial)
Time limit: 3.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
HSPC 2014
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Sàng của Eratosthenes là thuật toán nổi tiếng để tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn ~N~. Thuật toán như sau:

  1. Ghi ra tất cả các số nguyên giữa ~2~ và ~N~.
  2. Tìm số nhỏ nhất chưa bị gạch và gọi nó là ~P~ ~(P~ là số nguyên tố).
  3. Gạch bỏ ~P~ và tất cả các bội số của nó mà chưa bị gạch.
  4. Nếu còn số chưa bị gạch bỏ, chuyển sang bước ~2~.

Viết một chương trình, cho ~N~ và ~K~, tìm số nguyên thứ ~K~ bị gạch.

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test nằm trên một dòng gồm các số nguyên ~N~ và ~K~ ~(2 \leq K < N \leq 1000)~.

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng số thứ ~K~ bị gạch bỏ.

Sample Input

7 3
15 12
10 7

Sample Output

6
7
9

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.