Chơi nhảy

View as PDF

Submit solution


Points: 0.31 (partial)
Time limit: 3.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
HSPC 2014
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Ba con chuột túi đang chơi trong sa mạc. Chúng đang chơi trên trục số, mỗi con nằm ở một số nguyên khác nhau. Trong một bước duy nhất, một con chuột túi bên ngoài nhảy vào khoảng trống giữa ~2~ con kia. Hai con chuột túi không bao giờ ở cùng một vị trí. Hãy giúp chúng chơi càng lâu càng tốt.

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test trên một dòng gồm ba số nguyên ~A~, ~B~ và ~C~ ~(0 < A < B < C < 100)~ là vị trí ban đầu của ~3~ con chuột túi.

Output

Với mỗi test, in ra số bước lớn nhất những con chuột túi có thể thực hiện.

Sample Input

2 3 5
3 5 9

Sample Output

1
3

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.