Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
geo_c Diện tích đa giác Educational 0.10 31.8% 460
trie_cleanup Dọn dẹp máy tính Educational 0.01 13.3% 16
kmp_cpic Dư ảnh thời gian Educational 0.01 4.1% 4
sqrt_i Du lịch Educational 1.00 39.6% 17
sqrt2_a Dynamic Connectivity Educational 0.50 19.8% 77
secondthread_tree_diameter Dynamic Diameter Educational 0.50 38.3% 223
backtrack_c Educational Backtracking: Bể chứa nước Educational 0.20 22.4% 95
backtrack_e Educational Backtracking: Biểu thức Educational 0.50 16.0% 126
backtrack_i Educational Backtracking: Két sắt Educational 0.20 30.7% 59
backtrack_h Educational Backtracking: Số ước số Educational 0.60 14.0% 103
backtrack_b Educational Backtracking: Tháp Hà Nội 2 Educational 0.10 34.1% 147
backtrack_d Educational Backtracking: Xâu đầy đủ Educational 0.10 22.9% 208
backtrack_g Educational Backtracking: Xếp hình Educational 0.40 8.0% 22
backtrack_f Educational Backtracking: Đếm dãy GCD Educational 0.30 16.3% 67
backtrack_a Educational Backtracking: Đi dạo Educational 0.60 5.4% 49
backtrack_j Educational Backtracking: Điền chữ L Educational 0.30 18.1% 71
backtrack_k Educational Backtracking: Đổi dấu Educational 0.20 53.1% 107
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Educational 0.40 16.2% 1174
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Educational 1.90 7.7% 3
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Educational 0.10 45.4% 2589
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Educational 0.10 47.7% 2581
segtree_itladder Educational Segment Tree Contest - ITLADDER Educational 0.50 22.8% 673
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Educational 0.15 34.3% 2074
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Educational 0.15 17.3% 1147
segtree_itmix Educational Segment Tree Contest - ITMIX Educational 0.50 16.3% 401
segtree_itstr Educational Segment Tree Contest - ITSTR Educational 0.50 19.0% 159
segtree_itteq1 Educational Segment Tree Contest - ITTEQ1 Educational 1.60 19.7% 70
segtree_itx2 Educational Segment Tree Contest - ITX2 Educational 1.50 17.2% 8
euler_g Fast Lowest Common Ancestor Educational 0.01 14.8% 82
secondthread_tree_richtree Filthy Rich Trees Educational 0.70 34.4% 98
geo_j Giao điểm hai đường thẳng Educational 0.20 46.1% 209
geo_a Góc của điểm trong hệ tọa độ cực Educational 0.10 13.2% 375
geo_b Góc giữa hai vector Educational 0.10 25.8% 318
euler_k Hai loại tiền tệ Educational 0.01 40.5% 29
geo_n Hai đường thẳng song song với đường thẳng cho trước Educational 0.25 28.5% 94
sqrt_d Hamilton Path Educational 0.20 39.0% 274
sqrt_f Inversion Counting Educational 0.70 14.9% 111
geo_s Khoảng cách giữa hai tia Educational 0.30 5.3% 40
geo_i Khoảng cách giữa hai đoạn thẳng Educational 0.25 15.2% 69
geo_h Khoảng cách từ điểm đến một đoạn thẳng Educational 0.20 31.3% 158
geo_g Khoảng cách từ điểm đến tia Educational 0.20 24.1% 143
geo_e Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng Educational 0.10 28.7% 383
geo_f Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng 2 Educational 0.10 45.4% 237
geo_r Kiểm tra hai điểm khác phía với đường thẳng Educational 0.15 56.6% 179
geo_p Kiểm tra điểm thuộc tia Educational 0.15 17.9% 124
geo_q Kiểm tra điểm thuộc đoạn thẳng Educational 0.15 21.3% 193
geo_o Kiểm tra điểm thuộc đường thẳng Educational 0.10 77.2% 384
kmp_giap KMP++ Educational 0.01 30.3% 6
kmp_friendly kmpfriendly Educational 0.01 13.5% 16
trie_kxor KXOR Educational 0.01 19.1% 47