Mabư Béo Chia Bánh

View as PDF

Submit solution


Points: 1.00
Time limit: 2.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch
Để ăn mừng kỳ tích giảm cân của hắn, Mabư Béo đã tổ chức... một bữa tiệc bánh quy.

Có ~N~ chiếc đĩa xếp thành một hàng, được đánh số từ ~1~ đến ~N~ và ~M~ cái bánh quy. Mabư Béo cần phải chia vào mỗi đĩa một số bánh nhất định. Vì hắn ta không biết rằng sẽ có bao nhiêu người đến dự bữa tiệc của mình, nên cách chia của hắn cần phải thỏa mãn được nhiều trường hợp nhất có thể. Cụ thể hơn:

  • Giả sử có ~K~ khách. Vị khách thứ ~i~ sẽ được sắp xếp để ăn hết bánh có chỉ số từ ~l_i~ đến ~r_i~. Vị khách đó sẽ ăn hết bánh trong khoảng này, và không ăn bánh ở ngoài khoảng này.

  • Mỗi đĩa bánh đều sẽ có một và chỉ một vị khách được ăn.

  • Các vị khách đều sẽ phải được ăn số bánh bằng nhau. Từ đó, ta có thể suy ra mỗi vị khách đều sẽ được ăn đúng ~\frac{M}{K}~ chiếc bánh.

Cho trước ~N~ và ~M~. Vì Mabư Béo không biết trước ~K~, hắn muốn cách chia bánh của mình phải thỏa mãn nhiều trường hợp của ~K~ nhất có thể.

Input

Mỗi file test chứa nhiều trường hợp test. Dòng đầu của mỗi file chứa số trường hợp test trong file ~T~ (~1 \le T \le 100~). Mỗi trường hợp test được mô tả như sau:

Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên: ~N~ (~1 \le N \le 10^5~) và ~M~ (~N \le M \le 10^{10}~).

Dữ liệu đảm bảo tổng của ~N~ qua tất cả các bộ dữ liệu là ~10^5~.

Output

Với mỗi trường hợp test, in ra ~N~ số nguyên dương trên một dòng, cách nhau bởi dấu cách. Số thứ ~i~ bạn in ra ứng với số bánh mà Mabư Béo cần xếp trên đĩa có chỉ số thứ ~i~ trong ~N~ đĩa.

Kết quả sẽ được coi là đúng nếu tổng số bánh bạn in ra là ~M~, và thỏa mãn nhiều trường hợp của ~K~ nhất có thể. Nếu tồn tại nhiều đáp án thỏa mãn, in ra đáp án bất kỳ.

Sample Input 1

3
4 12
6 15
1 10000000000

Sample Output 1

4 2 2 4
3 3 1 2 3 3
10000000000

Notes

Trong ví dụ thứ nhất, cách chia của Mabư béo thỏa mãn ~K = 1~, ~K = 2~ và ~K = 3~. Ta có thể chứng minh rằng không tồn tại cách chia nào thỏa mãn cả ~K = 1~, ~K = 2~, ~K = 3~ và ~K = 4~.

Trong ví dụ thứ hai, cách chia của Mabư béo thỏa mãn ~K = 1~ và ~K = 5~. Lưu ý rằng lượng bánh trong mỗi đĩa phải là số dương, do đó cách chia ~(3, 3, 3, 3, 3, 0)~ không được chấp nhận.

Trong ví dụ thứ ba, Mabư chỉ có một cách chia duy nhất và nó thỏa mãn ~K = 1~.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.