Mabư Béo vào Đội Tuyển LoL

View as PDF

Submit solution


Points: 1.00
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch
Mabư Béo đang tập chơi Liên Minh. Một ngày nào đó, hắn muốn gia nhập Đội Tuyển LoL (viết tắt là DTL).

Liên Minh Huyền Thoại, trong tiếng Anh là League of Legends (LoL), là một tựa game nổi tiếng trên toàn cầu. Có ba chế độ chơi chính: Đấu trường Công Lý, ARAM, và chế độ Quay vòng.

Hôm nay Mabư Béo sẽ chơi ~N~ game. Game thứ ~i~ hắn chơi sẽ thể hiện qua ký tự ~s_i~. ~s_i~ sẽ bằng 'a', hoặc 'b', hoặc 'c', nếu ở game thứ ~i~ hắn chơi Đấu trường Công Lý, hoặc ARAM, hoặc chế độ Quay vòng. Để cho hắn không bao giờ cảm thấy chán, khi viết các ký tự ứng với các game hắn chơi lần lượt nhau và tạo thành một xâu ~s~, hắn ta sẽ phải không được thấy một xâu con có tính chất tự lặp, được định nghĩa như sau:

  • Một xâu tự lặp ~s~ là một xâu có độ dài chẵn, lớn hơn ~0~. Nếu đặt ~k = \frac{|s|}{2}~, thì ~s~ phải thỏa mãn ~s[1..k] = s[k+1..|s|]~.

Chẳng hạn: 'abab', 'cc', 'bacbac' là những xâu tự lặp, còn 'abc', 'baab', 'aaa', 'ababab' thì không phải.

Một xâu con được định nghĩa là một xâu tạo bởi ~0~ hoặc một số các ký tự liên tiếp nhau trong xâu đó, giữ nguyên thứ tự trong xâu gốc.

Hãy chỉ cho Mabư Béo một thứ tự chơi ~N~ game bất kỳ, thỏa mãn không xuất hiện một xâu con tự lặp nào trong xâu thứ tự các game mà hắn sẽ chơi.

Input

Mỗi file test chứa nhiều trường hợp test. Dòng đầu của mỗi file chứa số trường hợp test trong file ~T~ (~1 \le T \le 1000~). Mỗi trường hợp test được mô tả như sau:

Một dòng duy nhất chứa một số nguyên: ~N~ (~1 \le N \le 10^6~) - số game mà Mabư Béo sẽ chơi.

Dữ liệu đảm bảo tổng của ~N~ qua tất cả các bộ dữ liệu là ~10^6~.

Output

Với mỗi file test, in ra trên dòng duy nhất, "-1" nếu không thể tạo được xâu thỏa mãn. Ngược lại, in ra một xâu có ~N~ ký tự, chỉ dẫn Mabư Béo cách chọn chế độ cho từng ván chơi. Ký tự thứ ~i~ bằng 'a', 'b', hoặc 'c' thể hiện rằng Mabư cần phải chọn chế độ chơi tương ứng cho ván đấu thứ ~i~ của hắn.

Sample Input 1

2
3
7

Sample Output 1

bcb
abacabc

Notes

Lưu ý rằng, ở test ví dụ đầu tiên, các xâu: 'abc', 'aba', 'cbc' cũng thỏa mãn điều kiện. Mặt khác, các xâu 'aab', 'ccc' thì không, vì lần lượt có những xâu con 'aa' và 'cc' là những xâu tự lặp.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.