Dytechlab Algorithms Battle - Hai cái túi

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 3.0s
Memory limit: 256M

Problem source:
Dytechlab Algorithms Battle 2021
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho ~N~ cái kẹo với khối lượng lần lượt là ~W_1, W_2,..., W_N~ kg.

Gọi ~f_{ab}~ là số viên kẹo nhiều nhất có thể đựng được trong ~2~ túi mà mỗi túi có thế tối đa mang được ~a~ và ~b~ kg. Tính tổng ~(f_{ij}\ \oplus \ i\ \oplus\ j)~ qua tất cả các bộ ~1 \leq i, j \leq 5\cdot 10^3~.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương ~N~
  • Dòng thứ 2 chứa ~N~ số nguyên ~W_i~.

Output

  • Tổng ~(f_{ij}\ \oplus \ i\ \oplus\ j)~ qua tất cả các bộ ~1 \leq i, j \leq 5\cdot 10^3~

Sample Input:

5
1 2 3 4 5

Sample Output:

80285361774

Subtask

Giới hạn: ~1\leq N, W_i \leq 5\cdot 10^3~.

  • ~50\%~ số điểm có ~1 \leq N, W_i \leq 10^2~.
  • Có ~50\%~ số điểm còn lại có ~1 \leq N, W_i \leq 5\cdot 10^3~.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.