Dytechlab Algorithms Battle - Số dư

View as PDF

Submit solution

Points: 1.80 (partial)
Time limit: 3.0s
Memory limit: 256M

Problem source:
Dytechlab Algorithms Battle 2021
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho 2 số nguyên dương ~a,m~ tìm một số nguyên dương ~x \leq 10^{18}~ sao cho ~a^x \equiv x~ (mod ~m~), nếu không tìm được in ra ~-1~.

Input

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương ~a, m~.

Output

Một số nguyên dương ~x~ duy nhất. Nếu có nhiều ~x~ thỏa mãn, bạn có thể in ~x~ bất kỳ.

Ví dụ:

Input:

3 5

Output:

7

Subtask

  • Subtask #1: ~50\%~ ~1 \leq a, m \leq 10^3~.
  • Subtask #2: ~50\%~ ~1 \leq a, m \leq 10^9~.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.