Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 66.7% 4
fc048_gravels Free Contest 48 - GRAVELS Free Contest 1.07 66.7% 6
fcb016_countk Beginner Free Contest 16 - COUNTK Free Contest 0.10 66.7% 9
fc115_landmark Free Contest 115 - LANDMARK Free Contest 0.50 66.7% 4
usaco21og_perm USACO 2021 - Open - Gold - Permutation USACO 1.00 66.7% 17
coci2021_r4_pizza COCI 2020/2021 - Contest 4 - Pizza COCI 0.20 66.7% 196
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1.70 66.7% 38
icpc22_national_h ICPC 2022 vòng Quốc gia - H: Hallway Tilling ICPC 0.90 66.7% 209
olp304_16_taitrong Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 2 - Tải trọng tuyến đường Olympic 30/4 0.40 66.6% 426
fc089_connect Free Contest 89 - CONNECT Free Contest 1.34 66.4% 85
fcc2022q2_gridmaker Free Contest Cup 2022 Q2 - GRIDMAKER Free Contest 0.70 66.3% 99
fc077_expval Free Contest 77 - EXPVAL Free Contest 0.80 66.0% 128
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 66.0% 384
fc112_warp Free Contest 112 - WARP Free Contest 0.50 65.9% 27
fc092_bquery Free Contest 92 - BQUERY Free Contest 0.46 65.9% 53
mmod29 CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 ICPC 0.28 65.8% 99
atcoder_dp_o Atcoder Educational DP Contest O - Matching Atcoder 0.30 65.8% 763
errichto_matexp_stringmood Matrix Exponentiation - String Mood Educational 0.50 65.7% 381
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 65.5% 288
cheap Heap Counting ICPC 1.67 65.4% 17
usaco21og_portals USACO 2021 - Open - Gold - Portals USACO 0.30 65.3% 27
fcb008_tabledel Beginner Free Contest 8 - TABLEDEL Free Contest 0.11 65.3% 164
fct016_warp Free Contest Testing Round 16 - WARP Free Contest 0.79 65.3% 53
fcb005_metting Beginner Free Contest 5 - METTING Free Contest 0.10 65.2% 350
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 65.2% 33
usaco21os_maze USACO 2021 - Open - Silver - Maze Tic Tac Toe USACO 0.10 65.0% 11
bedao_m04_parity Bedao Mini Contest 04 - PARITY Bedao Contest 0.15 65.0% 154
mblast BLAST ICPC 0.18 64.9% 231
post A cộng B ICPC 0.01 64.8% 6297
fcb017_xormatrix Beginner Free Contest 17 - XORMATRIX Free Contest 0.10 64.7% 20
fcc2023_guessit Free Contest Cup 2023 - GUESSIT Free Contest 0.70 64.5% 40
vmdaobit VM 15 Bài 01 - Đảo bit VNOI Marathon 0.48 64.4% 45
facup VM 08 Bài 19 - Cúp FA VNOI Marathon 0.51 64.3% 17
sails IOI07 Sails OI Style 1.40 64.3% 15
fc132_yuuka Free Contest 132 - YUUKA Free Contest 1.10 64.1% 25
voboard3 VO 14 Bài 5 - Trò chơi trên bảng VNOI Online 1.08 64.0% 15
fc119_fmultiples Free Contest 119 - FMULTIPLES Free Contest 0.50 64.0% 44
icpc20_national_e ICPC 2020 vòng Quốc gia - E: Easy Arithmetic ICPC 1.00 64.0% 13
m3tile LATGACH3 ICPC 0.12 64.0% 211
fc075_evenpal Free Contest 75 - EVENPAL Free Contest 0.19 64.0% 99
fc118_word Free Contest 118 - WORD Free Contest 0.50 63.9% 293
nk2mfs Lập lịch trên hai máy OI Style 0.16 63.9% 144
icpc22_national_f ICPC 2022 vòng Quốc gia - F: First Name Last Name ICPC 0.10 63.7% 471
icpc23_national_f ICPC 2023 vòng Quốc gia - F: Finding RPS Strategy ICPC 0.20 63.7% 155
c11rooks Hai quân xe OI Style 0.46 63.6% 38
fc021_read Free Contest 21 - READ Free Contest 0.50 63.6% 67
fct054_incequal Free Contest Testing Round 54 - INCEQUAL Free Contest 0.70 63.2% 269
fct012_roadrail Free Contest Testing Round 12 - ROADRAIL Free Contest 0.76 63.2% 37
icpc21_regional_b ICPC 2021 vòng Regional - B: Backbone Network ICPC 0.30 63.2% 220
fcb016_str Beginner Free Contest 16 - STR Free Contest 0.10 63.2% 387