Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fc092_hyvong Free Contest 92 - HYVONG Free Contest 1.04 66.7% 4
fc096_tugwar Free Contest 96 - TUGWAR Free Contest 0.50 66.7% 2
fc115_landmark Free Contest 115 - LANDMARK Free Contest 0.50 66.7% 2
fc116_grace Free Contest 116 - GRACE Free Contest 0.50 66.7% 2
fcb026_lighting Beginner Free Contest 26 - LIGHTING Free Contest 0.10 66.7% 4
fct008_xormatrix Free Contest Testing Round 8 - XORMATRIX Free Contest 1.00 66.7% 26
fcb010_travelab Beginner Free Contest 10 - TRAVELAB Free Contest 0.11 66.7% 4
icpc21_mn_n ICPC 2021 miền Nam - Bài N: From Mars to Saturn ICPC 1.60 66.7% 1
hello22_jigsaw Bedao L-JIGSAW Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 1.80 66.7% 58
fc140_newset Free Contest 140 - NEWSET Free Contest 0.70 66.7% 20
icpc22_national_h ICPC 2022 vòng Quốc gia - H: Hallway Tilling ICPC 0.90 66.7% 144
atcoder_dp_o Atcoder Educational DP Contest O - Matching Atcoder 0.30 66.5% 388
fct016_warp Free Contest Testing Round 16 - WARP Free Contest 1.26 66.2% 37
fcb005_metting Beginner Free Contest 5 - METTING Free Contest 0.10 65.7% 219
icpc21_mn_a ICPC 2021 miền Nam - Bài A: Cloud System ICPC 1.60 65.5% 16
fc089_linecity Free Contest 89 - LINECITY Free Contest 0.33 65.4% 52
fc071_robot Free Contest 71 - ROBOT Free Contest 0.50 65.4% 16
kmedian USACO 2011 - Nov - Gold - Above the Median USACO 0.42 65.3% 109
fc094_lucky Free Contest 94 - LUCKY Free Contest 0.50 65.2% 154
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 65.2% 250
fc077_grcolor2 Free Contest 77 - GRCOLOR2 Free Contest 0.80 65.2% 15
coci2021_r4_pizza COCI 2020/2021 - Contest 4 - Pizza COCI 0.20 65.2% 148
mblast BLAST ICPC 0.18 65.1% 159
fc089_connect Free Contest 89 - CONNECT Free Contest 1.34 64.9% 33
fc077_expval Free Contest 77 - EXPVAL Free Contest 0.80 64.9% 31
fc137_multsubt Free Contest 137 - MULTSUBT Free Contest 0.70 64.9% 382
nk2mfs Lập lịch trên hai máy OI Style 0.16 64.8% 93
fcc2022q2_gridmaker Free Contest Cup 2022 Q2 - GRIDMAKER Free Contest 0.70 64.8% 88
fc113_idp0105a Free Contest 113 - IDP0105A Free Contest 0.50 64.8% 54
icpc22_mn_e ICPC 2022 miền Nam - E: Sum of Squares ICPC 1.30 64.8% 31
nktest Kiểm tra chương trình OI Style 0.68 64.8% 43
treenum Tree Num ICPC 0.33 64.7% 8
fc119_noel Free Contest 119 - NOEL Free Contest 0.50 64.7% 16
fc109_seg Free Contest 109 - SEG Free Contest 0.80 64.7% 69
fct012_xor2seq Free Contest Testing Round 12 - XOR2SEQ Free Contest 0.80 64.7% 11
fcb045_trungthu Beginner Free Contest 45 - TRUNGTHU Free Contest 0.20 64.6% 475
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 64.5% 198
movies Mua vé xem phim ICPC 0.40 64.3% 7
fc084_math Free Contest 84 - MATH Free Contest 0.50 64.3% 6
fcc2021_d2p Free Contest Cup 2021 - D2P Free Contest 0.70 64.3% 35
errichto_matexp_stringmood Matrix Exponentiation - String Mood Educational 0.50 64.2% 232
lott Xổ số ICPC 0.32 64.2% 25
nkedit Hiệu chỉnh văn bản OI Style 0.20 64.2% 28
fcb008_tabledel Beginner Free Contest 8 - TABLEDEL Free Contest 0.11 64.1% 92
nkteam Team Selection OI Style 0.26 64.0% 132
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 63.9% 30
coci1617_r6_turnir COCI 2016/2017 - Contest 6 - Turnir COCI 0.50 63.9% 71
lqdxeui 2 xe ủi ICPC 0.45 63.8% 110
fc078_absmin Free Contest 78 - ABSMIN Free Contest 0.80 63.8% 344
coci2021_r6_anagramistica COCI 2020/2021 - Contest 6 - Anagramistica COCI 0.70 63.8% 39