Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
mmaxper Rectangles Perimeter ICPC 0.13 70.6% 136
latgach2 Lát gạch 2 ICPC 0.57 70.6% 9
mminper Minimum Permutation ICPC 0.71 70.6% 12
fct006_lcmlimit Free Contest Testing Round 6 - LCMLIMIT Free Contest 0.50 70.6% 22
fcb004_compress Beginner Free Contest 4 - COMPRESS Free Contest 0.10 70.5% 77
icpc21_regional_l Left Or Right ICPC 0.10 70.5% 191
post A cộng B ICPC 0.01 70.3% 2291
fc051_lamp Free Contest 51 - LAMP Free Contest 0.31 70.0% 50
bedao_g03_strcom Bedao Grand Contest 03 - STRCOM Bedao Contest 0.90 70.0% 7
fc137_rop Free Contest 137 - ROP Free Contest 0.70 70.0% 55
fcb009_lexstr Beginner Free Contest 9 - LEXSTR Free Contest 0.10 69.9% 81
fc119_fmultiples Free Contest 119 - FMULTIPLES Free Contest 0.50 69.7% 21
fc072_hop Free Contest 72 - HOP Free Contest 0.32 69.7% 73
fc074_fbase Free Contest 74 - FBASE Free Contest 0.30 69.6% 11
fct008_xormatrix Free Contest Testing Round 8 - XORMATRIX Free Contest 1.00 69.6% 16
fc077_first Free Contest 77 - FIRST Free Contest 0.80 69.6% 14
mthcn Hình chữ nhật kì lạ OI Style 0.98 69.2% 9
fc2018_fccup18 Free Contest Cup 2018 - FCCUP18 Free Contest 0.50 69.0% 58
fc118_word Free Contest 118 - WORD Free Contest 0.50 68.9% 94
atcoder_dp_t Atcoder Educational DP Contest T - Permutation Atcoder 0.50 68.7% 109
fc077_weed Free Contest 77 - WEED Free Contest 0.80 68.6% 160
fc137_multsubt Free Contest 137 - MULTSUBT Free Contest 0.70 68.5% 232
bedao_r07_number Bedao Regular Contest 07 - NUMBER Bedao Contest 0.10 68.5% 629
fc076_seq14 Free Contest 76 - SEQ14 Free Contest 1.13 68.4% 21
m3tile LATGACH3 ICPC 0.12 68.4% 104
eqstr Biến đổi chuỗi ICPC 0.24 68.3% 51
fc107_median Free Contest 107 - MEDIAN Free Contest 0.80 68.3% 24
bedao_g07_resort Bedao Grand Contest 07 - RESORT Bedao Contest 0.90 68.2% 26
nktrafic Monkey island OI Style 1.45 68.0% 5
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 68.0% 13
fct014_orandarray Free Contest Testing Round 14 - ORANDARRAY Free Contest 0.80 68.0% 15
coci2021_r4_pizza COCI 2020/2021 - Contest 4 - Pizza COCI 0.20 67.2% 73
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 66.8% 267
dpeqn Congruence Equation ICPC 1.40 66.7% 5
glove Choosing Gloves ICPC 1.29 66.7% 2
izbori IZBORI ICPC 1.63 66.7% 1
lem2 GUMBI OI Style 0.22 66.7% 19
lem7 COMPANY OI Style 0.83 66.7% 8
mgame1 Game ICPC 1.27 66.7% 2
mne07 OR Xâu OI Style 0.31 66.7% 4
movies Mua vé xem phim ICPC 0.40 66.7% 6
search1 Other search problem OI Style 0.44 66.7% 16
training IOI07 Training OI Style 1.80 66.7% 2
trezor Trezor ICPC 1.29 66.7% 2
vmtrip VM 13 Bài 18 - Dời Đô xứ Dừa VNOI Marathon 1.40 66.7% 10
fc001_keyboard Free Contest 1 - KEYBOARD Free Contest 0.50 66.7% 2
fc010_buffalo Free Contest 10 - BUFFALO Free Contest 0.50 66.7% 4
fc021_read Free Contest 21 - READ Free Contest 0.50 66.7% 9
fc024_photo Free Contest 24 - PHOTO Free Contest 0.50 66.7% 8
fc030_stair Free Contest 30 - STAIR Free Contest 0.50 66.7% 2