Bedao Mini Contest 14 - OPERATION

View as PDF

Submit solution


Points: 0.25 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

DeMen100ns có một mảng ~a~ gồm ~n~ phần tử và được thực hiện thao tác sau đúng ~n - 1~ lần:

- ~x~ ~y~ : Chọn ~2~ phần tử có giá trị ~x~ và ~y~ ~(x \le y)~ trong mảng ~a~ sao cho vị trí trên mảng ~a~ của ~x~ và ~y~ là khác nhau. Xóa hai số ~x~ và ~y~ trong mảng ~a~ và thêm số ~k~ vào mảng ~a~ sao cho ~x \le k \le y~.

Sau ~n - 1~ thao tác thì mảng ~a~ chỉ còn đúng một phần tử, đây chính là kết quả ta cần tìm.

Các bạn hãy giúp DeMen100ns trả lời ~q~ truy vấn có dạng:

- ~x~: Có tồn tại cách thực hiện ~n - 1~ thao tác trên mảng ~a~ sao cho mảng ~a~ chỉ còn đúng một phần tử có giá trị là ~x~ hay không?

Input

  • Dòng đầu tiên nhập ~2~ số ~n~ và ~q~ ~(n,\ q \le 10^5)~ là độ dài mảng ~a~ và số lượng truy vấn cần trả lời.

  • Dòng thứ hai nhập ~n~ số nguyên dương ~a_1, a_2, ..., a_n~ ~(1 \le a_i \le 10^9)~.

  • ~q~ dòng tiếp theo, mỗi dòng nhập một số nguyên ~x~ ~(0 \le x \le 10^9)~ là dữ liệu cho truy vấn.

Output

In ra ~q~ dòng tương ứng với câu trả lời cho ~q~ truy vấn. Với mỗi truy vấn, nếu tồn tại cách thực hiện sao cho thỏa đề bài thì in ra Yes, ngược lại in ra No.

Subtask

  • ~30\%~ số test có ~1 \le a_i \le 2~.

  • Còn lại không có điều kiện gì thêm.

Sample Input 1

2 3
2 1
1
2
4

Sample Output 1

Yes
Yes
No

Sample Input 2

2 4
2 8
1
3
9
10

Sample Output 2

No
Yes
No
No

Notes

Ở ví dụ ~2~: DeMen100ns có thể thay thế ~2~ và ~8~ thành một trong các số ~2~, ~3~, ~4~, ~5~, ~6~, ~7~, ~8~.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.