Trò chơi với bảng số

View as PDF

Submit solution


Points: 0.67 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Sưu tầm
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Xét ~1~ bảng số gồm ~2 \times n~ ô, mỗi ô chứa một số nguyên có giá trị nằm trong đoạn ~[- 10~, ~10]~.

Ví dụ $$\begin{array}{|p{2cm}|p{2cm}|p{2cm}|p{2cm}|p{2cm}|p{2cm}|p{2cm}|} \hline -3 & -1 & -2 & 0 & 5 & -1 & 0 \\ \hline 0 & -3 & 2 & 4 & 0 & 5 & -2 \\ \hline \hline \end{array}$$

Ta gọi điểm của bảng là tổng tất cả các tích của số trên dòng ~1~ với số trên dòng ~2~ tương ứng(cùng cột). Với bảng trên điểm sẽ là ~- 6~.

Ta có loại phép biến đổi bảng như sau: Tráo ~2~ ô liên tiếp trên cùng một dòng cho nhau, điều kiện để thực hiện phép tráo là một ô phải khác ~0~ và ô còn lại ~= 0~.

Yêu cầu: Cho bảng số, hãy biến đổi bảng để bảng có điểm lớn nhất.

Input

  • Dòng đầu là số ~n~ ~(n \le 200)~.
  • Dòng thứ ~2~ là ~n~ số nguyên là ~n~ số được ghi trên dòng ~1~ của bảng số.
  • Dòng thứ ~3~ là ~n~ số nguyên là ~n~ số được ghi trên dòng ~2~ của bảng số.

Output

Gồm ~1~ số duy nhất là kết quả tìm được.

Sample Input

7
-3 -1 -2 0 5 -1 0
0 -3 2 4 0 5 -2

Sample Output

36

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.