Xây đường

View as PDF

Submit solution

Points: 1.67 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Lê Ðôn Khuê
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Người ta định xây một con đường cắt ngang khu rừng Amazon. Khu rừng Amazon được tọa độ hóa sẽ là một hình chữ nhật với góc trái dưới là ~(0~, ~0)~, góc phải trên là ~(x~, ~y)~. Con đường sẽ được mô tả bằng hai đường thẳng chạy song song cắt cạnh trái của khu rừng ở ~(0~, ~y_1)~ và ~(0~, ~y_2)~, cắt cạnh phải của khu rừng tại ~(x~, ~y_3)~ và ~(x~, ~y_4)~. Trong đó ~y_1~, ~y_2~, ~y_3~, ~y_4~ phải thỏa mãn:

~0 \leq y_1 < y_2 \leq y~

~0 \leq y_3 < y_4 \leq y~

~y_2 - y_1 = y_4 - y_3~

image

Tuy vậy trong khu rừng có ~N~ khu vực cấm vì đó là nơi sinh sống của những loài vật quý hiếm. Mỗi khu vực cấm là một hình chữ nhật có cạnh song song với trục tọa độ. Con đường có thể đi qua đỉnh các khu vực cấm hoặc đi trùng vào cạnh của khu vực cấm. Yêu cầu hãy tính xem độ rộng tối đa của con đường là bao nhiêu. Độ rộng của một con đường được tính bằng khoảng cách giữa hai đường song song.

Input

Dòng thứ nhất ghi ~2~ số nguyên ~X~, ~Y~. ~(0 < X~, ~Y \leq 10^{6})~

Dòng thứ hai ghi số ~N~. ~(0 \leq N \leq 100)~

Dòng thứ ~i~ trong ~N~ dòng tiếp theo ghi tọa độ của góc trái dưới và phải trên của hình chữ nhật thứ ~i~.

Output

Gồm ~1~ dòng ghi độ rộng của con đường (với ~4~ chữ số sau dấu phẩy)

Sample Input

100 150
4
98 3 99 15
48 36 50 43
39 1 71 10
24 50 40 70

Sample Output

80.0000

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.