Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
fc027_bigsq Free Contest 27 - BIGSQ Free Contest 0.50 3.7% 1
pvhoi22_2_line PVHOI 2.2 bài 2: Chào cờ (70 điểm) GSPVH 1.20 3.7% 34
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 3.8% 9
tripod Kiềng ba chân ICPC 1.07 3.8% 1
bedao_r06_pmed Bedao Regular Contest 06 - PMED Bedao Contest 0.60 3.9% 4
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
fct037_roadrail2 Free Contest Testing Round 37 - ROADRAIL2 Free Contest 0.70 4.0% 7
fc020_triangle Free Contest 20 - TRIANGLE Free Contest 0.50 4.2% 1
dhbb2020_bonus Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 3 - Phần thưởng Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 4.3% 5
graph Lại đồ thị OI Style 1.16 4.3% 28
pk11e Queen Game ICPC 1.67 4.3% 1
bedao_m11_sqrmat Bedao Mini Contest 11 - SQRMAT Bedao Contest 0.60 4.4% 18
spanningtrees Spanning Trees Chưa phân loại 1.50 4.4% 8
vnoicup22_r3_e Cấm Tám VNOI Cup 1.50 4.4% 5
bedao_r04_marble Bedao Regular Contest 04 - MARBLE Bedao Contest 0.30 4.5% 42
fc080_groups Free Contest 80 - GROUPS Free Contest 0.80 4.5% 2
fcb013_bigmod Beginner Free Contest 13 - BIGMOD Free Contest 0.11 4.5% 9
bedao_r01_exp Bedao Regular Contest 01 - EXP Bedao Contest 0.10 4.7% 117
icpc22_mb_f ICPC 2022 miền Bắc - F: GIFT ICPC 1.60 4.7% 9
dhbb2020_covid19 Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 2 - Covid 19 Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 4.7% 31
bedao_r04_loglcm Bedao Regular Contest 04 - LOG LCM Bedao Contest 0.60 4.7% 6
dtl22_h Mabư Béo và Bài Luyện Tập Dytechlab 0.01 4.8% 3
bedao_r10_hard2 Bedao Regular Contest 10 - HARD2 Bedao Contest 0.70 4.8% 11
bedao_r12_papalind Bedao Regular Contest 12 - PAPALIND Bedao Contest 0.75 4.9% 18
bedao_m10_wall Bedao Mini Contest 10 - WALL Bedao Contest 1.50 4.9% 2
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 4.9% 29
pvhoi22_3_tree PVHOI 2.2 bài 3: Quan hệ mập mờ (60 điểm) GSPVH 1.70 5.0% 39
bedao_r07_arraygame Bedao Regular Contest 07 - ARRAYGAME Bedao Contest 0.85 5.0% 22
bedao_m10_stone Bedao Mini Contest 10 - STONE Bedao Contest 0.40 5.1% 15
coci1920_r3_lampice COCI 2019/2020 - Contest 3 - Lampice COCI 1.50 5.1% 10
fc086_abcd Free Contest 86 - ABCD Free Contest 0.80 5.2% 12
fct021_diving Free Contest Testing Round 21 - DIVING Free Contest 0.50 5.2% 6
vnoicup22_r3_d The forest gods' apprenticeship VNOI Cup 1.20 5.2% 10
tht21_kvb_treasure Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Kho báu Tin học trẻ 0.70 5.3% 59
bedao_m13_soccer Bedao Mini Contest 13 - SOCCER Bedao Contest 0.45 5.3% 8
chess_ Cờ vua ICPC 0.84 5.5% 6
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 5.6% 1
newj Số học 2 ICPC 1.03 5.6% 4
fcb044_sumdist Beginner Free Contest 44 - SUMDIST Free Contest 0.20 5.6% 8
bedao_t1_frac Bedao Testing Contest 01 - FRAC Bedao Contest 0.24 5.7% 263
icpc21_beta_a ICPC Practice Contest 2021 - A Classic Problem ICPC 1.80 5.8% 25
olp_ct20_socdis Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Giãn cách xã hội Olympic Sinh Viên 0.80 5.8% 12
pvhoi22_4_transit PVHOI 2.2 bài 4: Thế giới của những chuyến bay (70 điểm) GSPVH 0.70 5.8% 69
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.8% 110
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.9% 34
finfrac Finding Fractions ICPC 0.90 5.9% 1
fc042_windows Free Contest 42 - WINDOWS Free Contest 1.34 5.9% 1
fct013_roadrail2 Free Contest Testing Round 13 - ROADRAIL2 Free Contest 0.80 5.9% 8
vmmtfive VM 11 Bài 08 - Tổng trên ma trận! VNOI Marathon 1.11 6.0% 6
bedao_m08_pairs Bedao Mini Contest 08 - PAIRS Bedao Contest 0.60 6.0% 66