Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
cmouse VM 10 Bài 09 - Bắt chuột VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
farming VM 09 Bài 12 - Nuga làm ruộng VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
gohome Xách valy về nước OI Style 1.50 0.0% 0
grnum Đánh số đồ thị ICPC 1.95 0.0% 0
kenre Kén rể OI Style 1.27 0.0% 0
makhoa2 VM 11 Bài 05 - Mã khóa bí mật 2 VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
nkgame NKGAME ICPC 1.95 0.0% 0
qbdisney Thăm quan công viên Disney ICPC 1.60 0.0% 0
qtknap Túi Fibonacci ICPC 1.04 0.0% 0
sphash Special Hashing ICPC 2.00 0.0% 0
strategy VM 11 Bài 04 - Sắp xếp đội hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vm10hntw VM 10 Bài 06 - Xây tháp Hà Nội VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcoins VM 13 Bài 16 - Trò chơi với những đồng xu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcross VM 14 Bài 20 - Crossword VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcut VM 15 Bài 03 - Cắt đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmflow VM 13 Bài 09 - Nối điểm VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmgame VM 12 Bài 23 - Trò chơi với bảng số VNOI Marathon 1.57 0.0% 0
vmgroup2 VM 15 Bài 12 - Phân nhóm đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmlp VM 12 Bài 02 - Đường đi dài nhất VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmphqua VM 14 Bài 16 - Phát Quà VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsudoku VM 14 Bài 19 - Sudoku VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmtile VM 12 Bài 20 - Lát gạch 5 VNOI Marathon 1.54 0.0% 0
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vphstar Ngắm sao OI Style 1.90 0.0% 0
hsgso20_notlimah Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 3 - NOTLIMAH Olympic chuyên KHTN 1.00 0.0% 0
hsgso20_meeting Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 4 - MEETING Olympic chuyên KHTN 1.00 0.0% 0
fc002_jewel Free Contest 2 - JEWEL Free Contest 0.50 0.0% 0
fc003_ntrees Free Contest 3 - NTREES Free Contest 0.50 0.0% 0
fc004_format1 Free Contest 4 - FORMAT1 Free Contest 1.30 0.0% 0
fc009_exercise Free Contest 9 - EXERCISE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc010_dictionary Free Contest 10 - DICTIONARY Free Contest 0.50 0.0% 0
fc010_imgame Free Contest 10 - IMGAME Free Contest 0.50 0.0% 0
fc010_fence Free Contest 10 - FENCE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc010_hapnum Free Contest 10 - HAPNUM Free Contest 0.50 0.0% 0
fct002_free Free Contest Testing Round 2 - FREE Free Contest 0.50 0.0% 0
fct002_ecircle Free Contest Testing Round 2 - ECIRCLE Free Contest 0.50 0.0% 0
fct002_binary Free Contest Testing Round 2 - BINARY Free Contest 0.50 0.0% 0
fc011_simplefactor Free Contest 11 - SIMPLEFACTOR Free Contest 0.50 0.0% 0
fc015_recruit Free Contest 15 - RECRUIT Free Contest 0.50 0.0% 0
fc015_gems Free Contest 15 - GEMS Free Contest 0.50 0.0% 0
fc016_speed Free Contest 16 - SPEED Free Contest 0.50 0.0% 0
fc016_soi Free Contest 16 - SOI Free Contest 0.50 0.0% 0
fc019_telefon Free Contest 19 - TELEFON Free Contest 0.50 0.0% 0
fc021_path Free Contest 21 - PATH Free Contest 0.50 0.0% 0
fc021_aiwar Free Contest 21 - AIWAR Free Contest 0.50 0.0% 0
fc023_tied Free Contest 23 - TIED Free Contest 0.50 0.0% 0