Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
vnuoi22_post VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Post VNUOI 1.00 14.1% 66
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
ninjump VO 12 Bài 1 - Ninja học nhảy VNOI Online 1.60 20.0% 3
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 63.3% 25
kcoin VO 12 Bài 3 - Trò chơi với đồng xu VNOI Online 0.41 60.5% 39
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 37.0% 87
mars VO 12 Bài 5 - Chỉnh sửa ảnh VNOI Online 0.86 53.3% 6
voexc VO 12 Bài 6 - Trao đổi VNOI Online 0.78 28.0% 7
vocard VO 13 Bài 1 - Trò chơi chọn bài VNOI Online 0.48 48.6% 14
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 22.2% 2
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 66.7% 2
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 21.7% 262
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 8.6% 5
voboard2 VO 14 Bài 1 - Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VNOI Online 0.92 50.0% 4
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 0.0% 0
votelph VO 14 Bài 3 - Bà Nà VNOI Online 1.95 0.0% 0
vogcdsum VO 14 Bài 4 - Tổng ước chung lớn nhất VNOI Online 1.21 33.8% 83
voboard3 VO 14 Bài 5 - Trò chơi trên bảng VNOI Online 1.08 63.6% 13
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 17.2% 13
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 35.8% 295
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 14.2% 11
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 14.8% 15
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 0.0% 0
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 10.2% 14
vobignum VO 15 Bài 6 - Tính toán số lớn VNOI Online 1.07 12.9% 25
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 28.9% 30
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 56.1% 159
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 36.3% 28
vogame VO 16 Bài 4 - Trò chơi với những viên bi VNOI Online 0.50 42.9% 21
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 15.0% 3
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 35.1% 30
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 30.3% 40
vo17lan VO 17 Bài 2 - Hoa Ngọc Lan VNOI Online 1.00 22.3% 36
vo17phd VO 17 Bài 3 - Du lịch Bắc Ninh VNOI Online 0.50 50.0% 48
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 64.0% 11
vo17tv VO 17 Bài 5 - Tin nhắn kỳ diệu VNOI Online 0.50 23.0% 31
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 22.6% 6
vo18coprime VO 18 Bài 1 - Dãy con tăng nguyên tố cùng nhau VNOI Online 0.50 34.9% 48
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 12.9% 18
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 36.5% 13
vo18and VO 18 Bài 4 - Phép AND trên đồ thị VNOI Online 0.50 38.0% 17
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 100.0% 1
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 28.1% 26
vo19tigersugar VO 19 Bài 1 - Sữa tươi trân châu đường hổ VNOI Online 0.50 26.7% 8
vo19danang VO 19 Bài 2 - Chuyến đi Đà Nẵng VNOI Online 1.00 24.0% 26
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo19vector VO 19 Bài 4 - Cá cược uống bia VNOI Online 0.50 53.8% 12
vo19singer VO 19 Bài 5 - Ca sỹ Lệ Quyên VNOI Online 1.00 36.8% 7
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 0.0% 0