Đường đi có tổng lớn nhất

View as PDF

Submit solution


Points: 0.05 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho một bảng ~A~ kích thước ~m \times n~ ~(1 \le m~, ~n \le 100)~, trên đó ghi các số nguyên ~a_{ij}~ ~(|a_{ij}| \le 100)~. Một người xuất phát tại ô nào đó của cột ~1~, cần sang cột ~n~ (tại ô nào cũng được).

Quy tắc đi: Từ ô ~(i, j)~ chỉ được quyền sang một trong ~3~ ô ~(i, j + 1)~; ~(i - 1, j + 1)~; ~(i + 1, j + 1)~

Input

Dòng ~1~: Ghi hai số ~m~, ~n~ là số hàng và số cột của bảng.

~M~ dòng tiếp theo, dòng thứ ~i~ ghi đủ ~n~ số trên hàng ~i~ của bảng theo đúng thứ tự từ trái qua phải

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi tổng lớn nhất tìm được

Sample Input

5 7
9 -2 6 2 1 3 4
0 -1 6 7 1 3 3
8 -2 8 2 5 3 2
1 -1 6 2 1 6 1
7 -2 6 2 1 3 7

Sample Output

41

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  HUY312132  commented on Jan. 19, 2024, 7:27 a.m.

  s


 • 1
  Tloi_07  commented on Jan. 5, 2024, 1:29 a.m.

  tloi


 • -1
  Quangdpm  commented on Dec. 23, 2023, 3:06 a.m.

  khó


 • -27
  themluachon2008  commented on Oct. 8, 2023, 9:20 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -2
  Hiiragi_Sergan  commented on Sept. 1, 2023, 9:15 a.m.

  Fix bug tùm lum luôn x__x


 • -38
  ksomg  commented on Jan. 4, 2022, 4:10 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -51
  DoanTungLamKoCopyCode  commented on Oct. 31, 2021, 1:57 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 5
  mikamikaela  commented on Aug. 3, 2021, 7:40 a.m.

  Tác giả cho em hỏi có thực sự là (-100 <= A[i][j] <= 100) với mọi i, j không tác giả ơi.

  Vì em để MIN là -(1e9+7) thì AC, còn để MIN là -107 thì tạch :V


  • 16
   ngfam  commented on Aug. 3, 2021, 3:10 p.m.

   ~ abs(A[i][j]) \leq 100 ~ thì tổng đường đi có thể xuống ~-100 \times M~ nhé.


   • -13
    mikamikaela  commented on Aug. 5, 2021, 3:32 p.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


    • -12
     jalsol  commented on Aug. 5, 2021, 11:45 p.m.

     This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -168
  dungp24  commented on May 30, 2021, 4:11 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.