Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI

View as PDF

Submit solution


Points: 0.50 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
COI 2010
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho ~N~ điểm và ~P~ hình chữ nhật trên mặt phẳng tọa độ. Tính xem với mỗi hình chữ nhật có bao nhiêu điểm nằm ở trên cạnh của nó trong ~P~ điểm đã cho.

Input

  • Dòng đầu ghi một số nguyên dương ~N \leq 3 \times 10^5~, số các điểm.
  • ~N~ dòng tiếp theo là các cặp số ~(x,y)~, ~1 \leq x,y\leq 10^9~ là toạ độ các điểm. Không có hai điểm nào trùng nhau.
  • Dòng tiếp theo ghi số nguyên dương ~P \leq 10^5~, số hình chữ nhật.
  • ~P~ dòng tiếp theo, mỗi dòng là một bộ bốn số nguyên dương ~(x_1,y_1,x_2,y_2)~, ~x_1,y_1,x_2,y_2 \leq 10^9~ là toạ độ góc trái dưới, phải trên của các hình chữ nhật.

Output

Ghi ra ~P~ số nguyên, mỗi số một dòng, là số điểm nằm trên cạnh của từng hình chữ nhật.

Sample Input

6 
1 2 
3 2 
2 3 
2 5 
4 4 
6 3 
4 
2 2 4 4 
2 2 6 5 
3 3 5 6 
5 1 6 6

Sample Output

3
4
0
1

Note

Đây là hình vẽ của test ví dụ:

image


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.