IOI 2021 - Ngày 1 - Bài 1 - Distributing Candies

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 4.0s
Memory limit: 1G

Problem source:
IOI 2021
Problem type
Allowed languages
C++

Lưu ý: Bài tập này chỉ có thể nộp bằng ngôn ngữ C++.

Về các tệp đính kèm, các bạn có thể tìm ở đây

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting.