Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
cinema Rạp chiếu phim OI Style 0.18 48.8% 84
raygun Ray Gun OI Style 1.14 31.6% 55
mrecaman Recaman's Sequence ICPC 0.12 46.9% 97
mmaxper Rectangles Perimeter ICPC 0.13 66.7% 234
regions REGIONS OI Style 1.63 23.3% 22
reljef Reljef ICPC 1.25 0.0% 0
nhremind Reminding Password OI Style 1.70 8.7% 20
mcityhal Repair City Hall ICPC 0.14 86.8% 58
revamp Revamping Trails OI Style 0.25 41.1% 204
lem RIVER OI Style 0.54 26.8% 46
lsrle RLESTRING ICPC 1.11 30.1% 18
rngmanipulation RNG Manipulation Chưa phân loại 1.50 12.8% 51
roads Roads ICPC 0.17 25.0% 433
mroads Roads Repair ICPC 0.68 39.8% 60
msafe Rob Mini-Safe ICPC 0.76 35.3% 10
c11bc2 Robin OI Style 0.24 46.3% 539
robot2 Robot OI Style 1.11 5.0% 1
vpc23_j Robot thông minh Viettel Programming Challenge 0.50 10.3% 2
nkpatrol Robot tuần tra OI Style 0.64 16.0% 15
rocks Rocks Game OI Style 0.28 68.0% 15
vnoicup22_r1_b Rope skipping VNOI Cup 0.50 22.2% 486
fuku11j Round Trip ICPC 1.86 36.4% 6
rrdomino RR và domino TST Training 1.00 28.8% 34
torch Rước đuốc Olympic OI Style 2.00 1.4% 14
cutseg Rút gọn đoạn ICPC 0.62 55.6% 63
nk05dsrt Sa mạc ICPC 0.33 35.4% 60
vnoicup22_r2_b Sale VNOI Cup 0.60 14.1% 157
salesman Salesman OI Style 1.38 22.2% 8
c11yard Sân cỏ OI Style 1.51 7.7% 17
nkgolf Sân golf OI Style 0.43 24.1% 68
colorect Sàn nhà rực rỡ ICPC 1.86 12.1% 7
pvhstadium Sân vận động GSPVH 1.00 21.2% 11
hello23_f Sản Xuất Bīngqílín Bedao Contest 1.80 7.7% 2
hspc14j Sàng ICPC 0.33 49.4% 112
v11comet Sao chổi OI Style 0.83 66.7% 2
lstar Sao may mắn OI Style 0.92 66.7% 2
poly4 Sao đa giác ICPC 0.73 0.0% 0
hspc14b Sắp xếp ICPC 1.82 3.0% 3
v8sort Sắp xếp OI Style 0.28 44.6% 96
qbsort Sắp xếp các viên bi ICPC 0.89 47.9% 42
mconstr Search of Concatenated Strings ICPC 1.45 0.0% 0
vnoicup23_r2_f Secret Santa VNOI Cup 1.50 1.1% 2
upit Sequence queries OI Style 1.80 38.5% 22
spseq Sequences ICPC 0.18 34.4% 674
coinset Set of coin ICPC 1.36 42.9% 3
setnja Setnja ICPC 0.41 23.9% 48
mmatrix SHIFT Operator on Matrix ICPC 0.49 87.5% 22
mbracket Shortest Regular Bracket ICPC 1.29 100.0% 1
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 77.8% 7
hspc14e Siêu mũ ICPC 1.45 11.8% 4