Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fc048_gravels Free Contest 48 - GRAVELS Free Contest 1.07 66.7% 6
fc053_sequences Free Contest 53 - SEQUENCES Free Contest 1.15 37.5% 6
fc062_delbox Free Contest 62 - DELBOX Free Contest 0.34 66.7% 6
fc083_lamest Free Contest 83 - LAMEST Free Contest 0.50 85.7% 6
fc084_math Free Contest 84 - MATH Free Contest 0.50 64.3% 6
fc092_vanchuyen Free Contest 92 - VANCHUYEN Free Contest 0.65 8.4% 6
fcb014_quaytron Beginner Free Contest 14 - QUAYTRON Free Contest 0.47 26.1% 6
fc_fyt_day1_superfb Free Contest FYT Code Cup - Ngày 1 - SUPERFB Free Contest 0.50 17.6% 6
usaco19ds_meet USACO 2019 - Dec - Silver - Meetings USACO 0.20 43.8% 6
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 72.7% 6
bedao_g05_stolen Bedao Grand Contest 05 - STOLEN Bedao Contest 0.90 54.5% 6
bedao_g07_magic Bedao Grand Contest 07 - MAGIC Bedao Contest 0.90 70.0% 6
coci2021_r5_magenta COCI 2020/2021 - Contest 5 - Magenta COCI 1.40 20.7% 6
coci2021_r1_3dhistogram COCI 2020/2021 - Contest 1 - 3D Histogram COCI 1.50 15.7% 6
olp_sc19_strlnk Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Ghép xâu con Olympic Sinh Viên 1.10 13.3% 6
coci1617_r1_kraji COCI 2016/2017 - Contest 1 - Kraji COCI 1.00 47.1% 6
coci1617_r4_osmosmjerka COCI 2016/2017 - Contest 4 - Osmosmjerka COCI 1.40 32.1% 6
fc_hwc_r4_segment Happy Wedding Contest - Round 4 - SEGMENT Free Contest 1.10 50.0% 6
fcc2018_fliprow Free Contest Cup 2018 - FLIPROW Free Contest 1.25 69.2% 6
fcb011_conseq Beginner Free Contest 11 - CONSEQ Free Contest 0.11 31.6% 6
bedao_r04_loglcm Bedao Regular Contest 04 - LOG LCM Bedao Contest 0.60 4.6% 6
bedao_r09_distinct Bedao Regular Contest 09 - DISTINCT Bedao Contest 1.50 11.4% 6
icpc22_regional_h Hardest Problem ICPC 2.00 50.0% 6
atourism Adventure Tourism ICPC 1.43 41.7% 5
c11pipi JOO PIPI OI Style 0.74 23.8% 5
c11xoa Xoa day OI Style 0.80 28.6% 5
conansp Conan Needs Help Again (Help Conan 4)! OI Style 1.60 100.0% 5
flood IOI07 Flood OI Style 1.18 54.5% 5
informac INFORMACIJE OI Style 1.00 45.5% 5
kl11b Arnook Defensive Line ICPC 1.78 20.0% 5
mse08g Another Lucky Numbers ICPC 0.86 46.2% 5
nhp VM 08 Bài 22 - Harry Potter và mê cung tử thần VNOI Marathon 1.36 16.7% 5
pbcispis ISPIS ICPC 0.28 30.0% 5
pbir IOI05 Birthday OI Style 1.29 50.0% 5
qtbit Trò chơi 0-1 OI Style 1.01 6.7% 5
strhfi Đầu và cuối của xâu ICPC 0.75 40.0% 5
thsl Slitherlink OI Style 1.95 12.7% 5
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 58.8% 5
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 14.3% 5
triomino Triomino Game ICPC 1.00 33.3% 5
vmlines VM 11 Bài 02 - Nối điểm VNOI Marathon 1.29 12.7% 5
vmpackage VM 15 Bài 14 - Ngồi khóc trên cây VNOI Marathon 1.74 23.1% 5
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 38.1% 5
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 27.3% 5
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 16.3% 5
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 33.3% 5
vwords Tương đương hóa hai từ OI Style 1.03 18.0% 5
dhbb2020_bonus Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 3 - Phần thưởng Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 4.0% 5
thstone Chuyển đá OI Style 0.40 83.3% 5
ioi21_parks IOI 2021 - Ngày 1 - Bài 3 - Fountain Parks International Olympiad in Informatics 1.00 55.6% 5