Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 50.0% 1
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 100.0% 1
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 50.0% 1
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 12.5% 1
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 2.0% 1
vosmul Sinh nhật của Benjamin OI Style 1.40 50.0% 1
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 15.8% 1
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 100.0% 1
vtri2 Tam giác 2 OI Style 0.60 14.3% 1
vwords Tương đương hóa hai từ OI Style 1.03 3.0% 1
well2 Cái giếng (bản khó) ICPC 1.95 100.0% 1
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 100.0% 1
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 100.0% 1
xor Phép Xor ICPC 1.05 25.0% 1
cover Phủ đỉnh TST Training 1.00 14.3% 1
thstone Chuyển đá OI Style 0.40 100.0% 1
fc_ioipc2021_roadserv Free Contest IOI Practice Contest 2021 - ROADSERV Free Contest 1.40 17.2% 1
fc002_izbori Free Contest 2 - IZBORI Free Contest 0.50 100.0% 1
fc002_hack Free Contest 2 - HACK Free Contest 0.50 33.3% 1
fc002_apple Free Contest 2 - APPLE Free Contest 0.50 50.0% 1
fc003_naw Free Contest 3 - NAW Free Contest 0.50 25.0% 1
fc003_numere Free Contest 3 - NUMERE Free Contest 0.50 20.0% 1
fc003_naming Free Contest 3 - NAMING Free Contest 0.50 50.0% 1
fc003_number Free Contest 3 - NUMBER Free Contest 0.50 20.0% 1
fc009_delivery2 Free Contest 9 - DELIVERY2 Free Contest 0.50 7.7% 1
fc010_afarm Free Contest 10 - AFARM Free Contest 0.50 33.3% 1
fct002_diamond Free Contest Testing Round 2 - DIAMOND Free Contest 0.50 33.3% 1
fc011_elephant Free Contest 11 - ELEPHANT Free Contest 0.50 50.0% 1
fc011_cardrm Free Contest 11 - CARDRM Free Contest 0.50 20.0% 1
fc018_rooks Free Contest 18 - ROOKS Free Contest 0.50 11.1% 1
fc018_a007 Free Contest 18 - A007 Free Contest 0.50 16.7% 1
fc018_photo Free Contest 18 - PHOTO Free Contest 0.50 100.0% 1
fc020_triangle Free Contest 20 - TRIANGLE Free Contest 0.50 4.3% 1
fc020_period Free Contest 20 - PERIOD Free Contest 0.50 100.0% 1
fc024_perimeter Free Contest 24 - PERIMETER Free Contest 0.50 14.3% 1
fc026_amazing Free Contest 26 - AMAZING Free Contest 0.50 2.5% 1
fc027_bigsq Free Contest 27 - BIGSQ Free Contest 0.50 3.8% 1
fc028_checkers Free Contest 28 - CHECKERS Free Contest 0.50 25.0% 1
fc033_geese Free Contest 33 - GEESE Free Contest 0.50 33.3% 1
fc034_function Free Contest 34 - FUNCTION Free Contest 0.50 50.0% 1
fc036_dwarves Free Contest 36 - DWARVES Free Contest 0.76 100.0% 1
fc038_translate Free Contest 38 - TRANSLATE Free Contest 0.50 7.7% 1
fc039_xor Free Contest 39 - XOR Free Contest 1.47 11.1% 1
fc042_windows Free Contest 42 - WINDOWS Free Contest 1.34 5.9% 1
fc046_delcol Free Contest 46 - DELCOL Free Contest 1.24 33.3% 1
fc048_insertar Free Contest 48 - INSERTAR Free Contest 0.68 28.6% 1
fc053_sequences Free Contest 53 - SEQUENCES Free Contest 1.36 50.0% 1
fc057_canvas Free Contest 57 - CANVAS Free Contest 1.43 50.0% 1
fc058_palincross Free Contest 58 - PALINCROSS Free Contest 0.50 50.0% 1
fc071_realbst Free Contest 71 - REALBST Free Contest 0.50 14.3% 1