Bedao Grand Contest 09 - QPATH

View as PDF

Submit solution


Points: 0.90 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    iostream  commented on May 23, 2022, 11:27 a.m.

    Các bạn lưu ý đề này có chút nhầm lần nhỏ, đề đúng phải là:

    "Ban đầu, tại thời điểm ~0~, tất cả các ô đều được tô màu trắng. Sau đó, cứ mỗi giây trôi qua, đến thời điểm giây thứ ~t~ thì tất cả các ô có ~a(i,j) < t~ sẽ được tô màu đen."