Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 1 - BABA

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Cho ~1~ xâu ký tự chứa toàn chữ số khác ~0~. Có ~2~ bài toán con:

  1. Có bao nhiêu xâu con liên tiếp tạo thành ~1~ số chia hết cho ~33~? Xâu con dù giống nhau nhưng ở vị trí khác nhau được coi là khác nhau.
  2. Số (được tạo từ xâu con liên tiếp) lớn nhất chia hết cho ~33~ là số nào? Nếu không có số nào in ra ~-1~.

Input

Dòng đầu chứa ~1~ xâu kí tự ~s~. Dòng tiếp theo chứa chỉ số của bài toán con.

Output

In ra đáp án trên 1 dòng duy nhất.

SUBTASKS

~30\%~ số điểm ~|s| \leq 1000~. ~70\%~ số điểm ~|s| \leq 1000000~.

Sample Input 1

1223
1

Sample Output 1

0

Sample Input 2

12311
2

Sample Output 2

231

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.