Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
bedao_r12_gen Bedao Regular Contest 12 - GEN Bedao Contest 0.30 17.2% 269
bedao_m15_bingchilling Bedao Mini Contest 15 - BINGCHILLING Bedao Contest 0.30 45.8% 429
collect VOI 05 Bài 3 - Bộ sưu tập HSG Quốc gia 0.29 20.5% 105
dhexp Biểu thức OI Style 0.29 42.4% 273
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 63.3% 25
mclean Cleaning Robot ICPC 0.29 17.2% 68
pagain Lại là số nguyên tố ICPC 0.29 14.3% 62
paliny Palindrome dài nhất ICPC 0.29 24.3% 593
ptqmseq Dãy số vòng tròn ICPC 0.29 19.0% 99
qbpoint Bộ ba điểm thẳng hàng ICPC 0.29 34.5% 245
vnempire Đế chế OI Style 0.29 42.3% 213
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 45.9% 250
egg Thả trứng , trò giải trí tuổi teen ICPC 0.28 26.2% 59
lqdrect Đếm hình chữ nhật ICPC 0.28 43.5% 29
mjourney Journey with Pigs ICPC 0.28 69.2% 5
mmod29 CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 ICPC 0.28 81.1% 60
mse06h Japan ICPC 0.28 26.6% 86
mse07b Double Queue ICPC 0.28 57.0% 115
pbcispis ISPIS ICPC 0.28 26.3% 5
rocks Rocks Game OI Style 0.28 54.5% 5
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 39.2% 264
v8sort Sắp xếp OI Style 0.28 45.2% 54
fcb001_height Beginner Free Contest 1 - HEIGHT Free Contest 0.28 29.4% 377
fcb031_sqfree Beginner Free Contest 31 - SQFREE Free Contest 0.28 20.0% 70
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 54.5% 394
ktuan Phân tích số ICPC 0.27 24.2% 36
maxcub Khối lập phương lớn nhất ICPC 0.27 44.9% 84
nk05mnim Bốc sỏi ICPC 0.27 38.4% 90
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 59.1% 153
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 38.9% 153
binary Số nhị phân có nghĩa ICPC 0.26 27.9% 239
integer7 VM 08 Bài 05 - Số nguyên VNOI Marathon 0.26 8.4% 27
kquery K-query ICPC 0.26 38.1% 702
meterain Mưa thiên thạch ICPC 0.26 29.9% 189
mzvrk Whirligig number ICPC 0.26 65.9% 18
netaccel VM 10 Bài 12 - Tăng tốc mạng máy tính VNOI Marathon 0.26 46.8% 224
nkpos Người đưa thư OI Style 0.26 32.9% 53
nkteam Team Selection OI Style 0.26 66.8% 124
safenet2 Mạng máy tính an toàn OI Style 0.26 34.6% 326
bic Vòng đua xe đạp ICPC 0.25 29.1% 72
c11cave Hang động OI Style 0.25 49.2% 306
dancing VM 08 Bài 09 - Những hình nhân nhảy múa VNOI Marathon 0.25 39.2% 39
gpmb Giải phóng mặt bằng OI Style 0.25 35.5% 47
mpilot Pilots ICPC 0.25 33.6% 273
revamp Revamping Trails OI Style 0.25 39.8% 117
yugi Yugi-Oh ICPC 0.25 46.9% 104
fcb001_c3 Beginner Free Contest 1 - C3 Free Contest 0.25 27.4% 298
atcoder_dp_c Atcoder Educational DP Contest C - Vacation Atcoder 0.25 57.4% 1619
coci1617_r4_kartomat COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kartomat COCI 0.25 52.9% 52
bedao_m13_fracpath Bedao Mini Contest 13 - FRACPATH Bedao Contest 0.25 16.2% 63