Bedao OI Contest 1 - Đếm cầu

View as PDF

Submit solution


Points: 0.50 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: bridge.inp
Output: bridge.out

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Quân có đồ thị vô hướng, liên thông ~n~ đỉnh, ~m~ cạnh. Quân cần xử lý ~q~ truy vấn có dạng sau:

 • ~A\ B\ C\ D~: Thêm cạnh ~A - B~, cho biết, đồ thị mới có bao nhiêu cạnh là cầu nằm trên bất kỳ đường đi đơn nào đi từ ~C \rightarrow D~.

Biết rằng, các truy vấn độc lập với nhau (Tức là cạnh được thêm vào chỉ tồn tại cho đến hết truy vấn đó).

Nhắc lại: Một cạnh được gọi là cầu nếu xóa cạnh đó thì số miền liên thông tăng lên.

Input

Dữ liệu vào từ file văn bản bridge.inp

 • Dòng đầu gồm ba số nguyên dương ~n, m, q~ lần lượt là số đỉnh, số cạnh của đồ thị và số truy vấn cần xử lý (~1 \le n, m, q \le 10^5~).

 • ~m~ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số ~u, v~ biểu diễn cạnh ~u - v~ trên đồ thị (~1 \le u, v \le n~).

 • ~q~ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm bốn số ~A, B, C, D~, biểu diễn một truy vấn có dạng ~A\ B\ C\ D~ (~1 \le A, B, C, D \le n~).

Output

Kết quả in ra file văn bản bridge.out

In ra ~q~ dòng tương ứng với câu trả lời cho ~q~ truy vấn.

Scoring

Subtask % số test Giới hạn
1 ~20\%~ ~n,m,q \le 100~
2 ~25\%~ ~n,m,q \le 5000~
3 ~25\%~ ~m = n - 1~
4 ~30\%~ Không có điều kiện gì thêm.

Sample Input 1

6 6 2
1 3
2 3
1 2
3 5
3 6
1 4
4 6 4 5
4 6 1 2

Sample Output 1

1
0

Notes

image

Trong cả ~2~ truy vấn, ta chỉ thêm cạnh ~4 - 6~. Sau khi thêm cạnh ~4 - 6~, đồ thị sẽ như trên.

Trong truy vấn ~1~, các đường đi từ ~4 \rightarrow 5~ bao gồm:

 • ~4 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 5~

 • ~4 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5~

 • ~4 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5~

Ta thấy cạnh ~3 - 5~ là cầu, và nằm trên đường đi từ ~4 \rightarrow 5~. Vì chỉ có cạnh ~3 - 5~ là cầu, đáp án là ~1~.

Trong truy vấn ~2~, không có cầu nào nằm trên đường đi từ ~1 \rightarrow 2~. Vì vậy, đáp án là ~0~.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  hxano  commented on Sept. 19, 2023, 3:49 p.m.

  Dành cho các bạn đang bị WA với 36/40:

  Khi duyệt Tarjan cần để ý trường hợp 2 cạnh nối chung 1 cặp điểm.

  Ví dụ: 5 4 1 1 2 2 3 1 3 3 4 3 4 1 2 4 2 (đáp án đúng sẽ là 1, thay vì là 2)


  • -7
   DakBuhLmao  commented on Oct. 4, 2023, 12:14 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • 0
    hxano  commented on Oct. 12, 2023, 7:02 a.m.

    Hai cạnh nối chung một cặp điểm thì không thể là cầu


 • -21
  trongtenlinhcbhk64  commented on Sept. 18, 2023, 12:23 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.