Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
c11prime Số nguyên tố OI Style 1.23 21.4% 554
latgach4 Lát gạch 4 ICPC 0.15 43.1% 555
fcb008_maxdiff Beginner Free Contest 8 - MAXDIFF Free Contest 0.05 70.9% 556
bedao_m11_sqrcut Bedao Mini Contest 11 - SQRCUT Bedao Contest 0.10 48.2% 562
fwater Tưới nước đồng cỏ OI Style 0.11 44.4% 567
fcb030_tribeau Beginner Free Contest 30 - TRIBEAU Free Contest 0.06 36.2% 573
hello23_a Khai Trương Bīngqílín Bedao Contest 0.10 33.7% 578
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 36.0% 583
ctnbulls Bulls and Cows OI Style 0.13 46.7% 586
gss Đoạn con có tổng lớn nhất ICPC 0.21 28.4% 586
vnoicup22_r2_a Neko on a tour VNOI Cup 0.20 37.5% 587
fc132_exponential Free Contest 132 - EXPONENTIAL Free Contest 1.10 56.2% 598
fcb032_multitable Beginner Free Contest 32 - MULTITABLE Free Contest 0.06 56.2% 602
ptrang Phân Trang OI Style 0.13 53.1% 604
atcoder_dp_q Atcoder Educational DP Contest Q - Flowers Atcoder 0.20 43.9% 605
floyd Floyd hoặc Dijkstra (Cơ bản) ICPC 0.06 24.9% 610
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 58.2% 610
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 27.6% 612
pwalk Dạo chơi đồng cỏ OI Style 0.13 51.1% 615
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 49.2% 617
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 35.7% 634
qbrect Hình chữ nhật 0 1 ICPC 0.12 40.4% 638
fcb029_prefix Beginner Free Contest 29 - PREFIX Free Contest 0.05 49.9% 638
fc134_maxmod Free Contest 134 - MAXMOD Free Contest 0.70 52.2% 642
paliny Palindrome dài nhất ICPC 0.29 24.2% 646
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 43.7% 651
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 37.8% 654
qbseq Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K ICPC 0.09 34.1% 658
bedao_m06_girls Bedao Mini Contest 06 - GIRLS Bedao Contest 0.20 21.4% 659
message Truyền tin ICPC 0.10 42.9% 664
atcoder_dp_k Atcoder Educational DP Contest K - Stones Atcoder 0.50 49.7% 702
atcoder_dp_i Atcoder Educational DP Contest I - Coins Atcoder 0.30 52.1% 706
fcb037_desert Beginner Free Contest 37 - DESERT Free Contest 0.20 46.0% 711
ads Quảng cáo ICPC 0.14 58.1% 712
fcb015_char Beginner Free Contest 15 - CHAR Free Contest 0.05 57.9% 716
fcb014_evensum Beginner Free Contest 14 - EVENSUM Free Contest 0.05 59.1% 717
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 42.9% 720
lem3 TRIP OI Style 0.12 52.7% 728
amsseq Dãy số OI Style 0.15 41.4% 738
kquery K-query ICPC 0.26 38.6% 740
fcb029_difnple Beginner Free Contest 29 - DIFNPLE Free Contest 0.05 58.1% 755
qbsquare Hình vuông 0 1 ICPC 0.11 41.4% 774
vnoicup22_r1_a Permeowtation 3 VNOI Cup 0.20 41.4% 788
latgach Lát gạch ICPC 0.06 24.6% 792
fc110_oddsum Free Contest 110 - ODDSUM Free Contest 0.01 34.7% 799
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 42.8% 804
dhbb21_easytask Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 1 - Bài dễ Duyên Hải Bắc Bộ 0.30 24.5% 813
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.3% 822
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 61.9% 823
fcb037_mindist Beginner Free Contest 37 - MINDIST Free Contest 0.01 35.7% 838