USACO 2021 - Open - Gold - United Cows of Farmer John

View as PDF

Submit solution

Points: 0.40 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=1137
Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Liên đoàn Bò sữa của bác John (UCFG) đang chuẩn bị phái một đoàn đại biểu tới International bOvine olympIad* (IOI).

Có ~N~ chú bò sẽ tham gia cuộc tuyển chọn cho đoàn đại biểu này ~(1 \le N \le 2 \cdot 10^5)~. Chúng đang xếp thành một hàng, với chú bò ~i~ có giống là ~b_i~.

Một đoàn đại biểu sẽ bao gồm một dãy bò liên tiếp có ít nhất hai con - hay nói cách khác, là những chú bò có số hiệu trong khoảng ~[l, r]~ với hai số nguyên ~l~ và ~r~ thỏa mãn ~1 \le l < r \le N~. Hai chú bò ở hai đầu của dãy đã được chọn sẽ làm "đội trưởng". Để tránh phối giống cận huyết, mỗi đội trưởng phải có giống khác với những chú bò còn lại (đội trưởng hay không là đội trưởng).

Hãy giúp UCFG đếm (cho mục đích đóng thuế) số lượng cách mà họ có thể chọn một đoàn đại biểu để phái tới IOI.

*International bOvine olympIad: Olympiad Bò Quốc tế.

Input

Dòng đầu tiên chứa số ~N~.

Dòng thứ hai chứa ~N~ số nguyên ~b_1,b_2,...,b_N~, trong khoảng ~[1, N]~.

Output

Ghi ra số lượng đoàn đại biểu có thể phái đi, trên một dòng.

Sample Input

7
1 2 3 4 3 2 5

Sample Output

13

Giải thích

Các cặp đội trưởng của các đoàn đại biểu thỏa mãn là: ~(1,2),(1,3),(1,4),(1,7),(2,3),(2,4),(3,4),(4,5),(4,6),(4,7),(5,6),(5,7),(6,7)~.

Ràng buộc

  • Các test 1-3 thỏa mãn ~N \le 100~.
  • Các test 4-8 thỏa mãn ~N \le 5000~.
  • Các test 9-20 thỏa mãn ~N \le 200000~.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.