Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
qbbuild Xây dựng đường ICPC 0.23 35.1% 250
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 39.3% 250
fcb022_minrect Beginner Free Contest 22 - MINRECT Free Contest 0.10 70.4% 250
bedao_r12_gen Bedao Regular Contest 12 - GEN Bedao Contest 0.30 17.0% 250
fct030_doff Free Contest Testing Round 30 - DOFF Free Contest 0.70 32.1% 251
elevator Thang máy vũ trụ ICPC 0.16 32.2% 252
roads Roads ICPC 0.17 25.0% 252
icpc21_beta_h ICPC Practice Contest 2021 - Hand Gestures ICPC 0.20 27.1% 252
fcb046_triplet Beginner Free Contest 46 - TRIPLET Free Contest 0.20 45.5% 253
bedao_r11_h2o Bedao Regular Contest 11 - H2O Bedao Contest 0.25 25.6% 254
fcb037_teamseas Beginner Free Contest 37 - TEAMSEAS Free Contest 0.20 28.2% 255
icpc21_beta_e ICPC Practice Contest 2021 - Emulation of Numbers ICPC 0.30 31.2% 256
fct027_5_name Free Contest Testing Round 27.5 - NAME Free Contest 0.70 51.3% 258
incvn INCSEQ VN ICPC 0.34 29.1% 259
fcb010_bigger Beginner Free Contest 10 - BIGGER Free Contest 0.11 49.2% 259
fc141_jump Free Contest 141 - JUMP Free Contest 0.70 72.1% 259
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 21.9% 261
bedao_t1_frac Bedao Testing Contest 01 - FRAC Bedao Contest 0.24 5.6% 261
hello22_maxval Bedao MAXVALUE Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.20 16.9% 261
fcb003_linetrip Beginner Free Contest 3 - LINETRIP Free Contest 0.10 49.6% 262
coci1617_r6_telefoni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Telefoni COCI 0.40 46.5% 262
findnum Tìm số OI Style 0.22 35.1% 264
firs Hàng cây OI Style 0.13 52.6% 264
v8score Chấm điểm OI Style 0.13 26.6% 264
icpc21_regional_d Distinctive Number ICPC 0.20 41.3% 266
vector Tổng vector ICPC 0.14 31.2% 267
fcb025_sumodd Beginner Free Contest 25 - SUMODD Free Contest 0.10 41.2% 267
fcb040_cardgame Beginner Free Contest 40 - CARDGAME Free Contest 0.20 50.1% 268
fct035_ranking Free Contest Testing Round 35 - RANKING Free Contest 0.70 54.9% 269
fcb047_five Beginner Free Contest 47 - FIVE Free Contest 0.20 77.2% 269
fcb002_candy Beginner Free Contest 2 - CANDY Free Contest 0.16 44.6% 270
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 46.5% 270
fc123_balls Free Contest 123 - BALLS Free Contest 0.80 61.7% 270
icpc21_national_f ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài F: Final Ranking ICPC 0.20 54.4% 270
maugiao The problem for kid OI Style 0.49 45.2% 271
mpilot Pilots ICPC 0.25 33.5% 271
fct025_dance Free Contest Testing Round 25 - DANCE Free Contest 0.70 22.2% 271
dhexp Biểu thức OI Style 0.29 42.3% 272
icpc21_regional_l Left Or Right ICPC 0.10 69.5% 272
fc134_gcd Free Contest 134 - GCD Free Contest 0.70 41.4% 273
c11bc2 Robin OI Style 0.24 44.8% 274
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.2% 277
icpc22_national_f ICPC 2022 vòng Quốc gia - F: First Name Last Name Chưa phân loại 0.10 62.4% 277
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.0% 278
fct024_tabledel Free Contest Testing Round 24 - TABLEDEL Free Contest 0.70 46.7% 278
kinv Dãy nghịch thế độ dài K ICPC 0.20 31.0% 280
bedao_m11_league Bedao Mini Contest 11 - LEAGUE Bedao Contest 0.15 44.6% 280
segtree_itladder Educational Segment Tree Contest - ITLADDER Chưa phân loại 0.50 22.7% 281
qbdivseq Chia dãy ICPC 0.21 47.8% 282
bedao_r03_wordgame Bedao Regular Contest 03 - WORDGAME Bedao Contest 0.15 21.7% 282