Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
netaccel VM 10 Bài 12 - Tăng tốc mạng máy tính VNOI Marathon 0.26 46.7% 223
fcb034_socmed Beginner Free Contest 34 - SOCMED Free Contest 0.10 72.5% 223
bedao_r01_grade Bedao Regular Contest 01 - GRADE Bedao Contest 0.40 43.5% 223
centre28 CENTRE OI Style 0.17 11.4% 224
hbtlca dynamic LCA ICPC 0.38 22.7% 224
icpc21_beta_l ICPC Practice Contest 2021 - Luansheng Divisor ICPC 0.50 17.7% 225
vnoicup22_r3_b Bracket removal VNOI Cup 0.30 29.8% 225
fct027_rbpoint2 Free Contest Testing Round 27 - RBPOINT2 Free Contest 0.70 36.9% 226
bedao_m15_bingchilling Bedao Mini Contest 15 - BINGCHILLING Bedao Contest 0.30 47.7% 226
fc009_sumez Free Contest 9 - SUMEZ Free Contest 0.50 52.7% 227
fc104_matrix Free Contest 104 - MATRIX Free Contest 0.80 70.7% 227
mprime Số nguyên tố ghép OI Style 0.10 41.6% 228
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 22.3% 228
fct020_xortable Free Contest Testing Round 20 - XORTABLE Free Contest 0.50 81.4% 228
qtree3 VM 08 Bài 15 - Truy vấn trên cây VNOI Marathon 0.74 41.1% 229
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 69.5% 229
coin34 34 đồng xu ICPC 0.18 39.7% 230
olp304_18_chiadat Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 2 - CHIA ĐẤT Olympic 30/4 0.40 35.7% 230
etf Phi hàm Euler ICPC 0.15 45.0% 231
fct029_lexstr Free Contest Testing Round 29 - LEXSTR Free Contest 0.70 62.6% 231
icpc21_national_g ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài G: Group Testing ICPC 0.10 45.1% 232
kbuild Sửa cầu OI Style 0.39 15.8% 233
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 30.9% 233
bedao_m15_uppercase Bedao Mini Contest 15 - UPPERCASE Bedao Contest 0.20 25.0% 233
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 19.1% 234
bedao_r01_gcdmax Bedao Regular Contest 01 - GCDMAX Bedao Contest 0.20 14.6% 235
lqdgonme Dãy con chung dài nhất (new ver) ICPC 0.18 41.8% 236
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 66.3% 236
binary Số nhị phân có nghĩa ICPC 0.26 27.7% 237
fcb005_posiprod Beginner Free Contest 5 - POSIPROD Free Contest 0.10 43.4% 237
dhbb21_spell Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 1 - Ghép chữ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 17.7% 237
olp_kc20_buildcol Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Dự trữ nước Olympic Sinh Viên 0.40 21.1% 238
qbpoint Bộ ba điểm thẳng hàng ICPC 0.29 34.5% 240
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 43.1% 240
atcoder_dp_r Atcoder Educational DP Contest R - Walk Atcoder 0.30 62.0% 240
icpc22_mb_d ICPC 2022 miền Bắc - D: MOD10 ICPC 0.30 38.6% 240
fct011_hop Free Contest Testing Round 11 - HOP Free Contest 0.80 58.1% 242
bedao_m09_bracket Bedao Mini Contest 09 - BRACKET Bedao Contest 0.40 54.8% 242
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 33.1% 243
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 64.6% 243
v11water Nước đọng OI Style 0.13 44.6% 243
fc077_weed Free Contest 77 - WEED Free Contest 0.80 69.2% 243
olp_ct21_detectf12 Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - TRUY VẾT Olympic Sinh Viên 1.00 20.2% 245
dttui1 Cái túi 1 ICPC 0.42 11.6% 246
olp_ct21_bridge Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - CẦU KÍNH Olympic Sinh Viên 1.00 42.9% 246
bedao_g07_password Bedao Grand Contest 07 - PASSWORD Bedao Contest 0.90 61.6% 247
fc105_maxrem Free Contest 105 - MAXREM Free Contest 0.80 39.9% 247
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 45.8% 249
nkdivseq Dãy chia hết OI Style 0.08 57.4% 250
nkpolice Police OI Style 0.47 26.9% 250