Ăn khoai

View as PDF

Submit solution


Points: 0.19 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
SRM 472, Div 1 - Level 1Người dịch: Ngô Minh Ðức
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Taro và Hanako chơi trò chơi "Ăn khoai".

Ban đầu có một hộp có ~N~ củ khoai. Taro và Hanako lần lượt đi, Taro đi trước. Mỗi lượt người chơi phải ăn một số lượng khoai tây là lũy thừa của ~4~, ví dụ ~1, 4, 16, 64,...~

Ai không ăn được lượng khoai tây nào hợp lệ là thua. Hãy cho biết người thắng cuộc biết rằng hai người đều chơi với chiến thuật tối ưu.

Input

Đây là bài multitest.

Mỗi test bắt đầu bằng thẻ "[CASE]", sau đó là số nguyên dương ~N \leq 10^9~.

Các test cách nhau bởi một dòng trắng.

Thẻ "[END]" báo hiệu kết thúc file input.

Output

Với mỗi test in ra tên của người thắng cuộc trên mỗi dòng, Taro hoặc Hanako.

Sample Input

[CASE]
1

[CASE]
2

[CASE]
3

[END]

Sample Output

Taro
Hanako
Taro

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.