Vòng đua xe đạp


Submit solution

Points: 0.25 (partial)
Time limit: 0.375s
Memory limit: 256M

Problem type

Một vòng đua xe đạp được tổ chức trên \(N\) thành phố, đánh số từ \(1\) đến \(N\). Có \(M\) đường nối (một chiều) giữa các thành phố. Vòng đua bắt đầu từ thành phố \(1\) và kết thúc tại thành phố \(2\).

Yêu cầu Hỏi có bao nhiêu cách tổ chức các vòng đua? (Biết hai vòng đua là khác nhau nếu chúng không sử dụng các tuyến đường như nhau)

Input

  • Dòng \(1\): \(N\), \(M\)
  • \(M\) dòng tiếp theo: mỗi dòng chứa hai số nguyên \(A\), \(B\), cho biết có một đường nối giữa thành phố \(A\) và thành phố \(B\)

Các thành phố có thể nối với nhau bởi nhiều hơn một con đường

Output

  • Gồm \(1\) dòng duy nhất: số cách tổ chức các vòng đua. Nếu kết qủa có nhiều hơn \(9\) chữ số, chỉ cần in ra \(9\) chữ số cuối cùng. Nếu có vô số cách tổ chức các đường đua, in ra "inf".

Giới hạn

  • \(1 \leq N \leq 10^{4}\)
  • \(1 \leq M \leq 10^{5}\)

Sample Input 1

8 14
6 7
6 8
7 5
5 2
5 3
4 8
1 6
5 2
7 5
6 4
1 4
5 2
7 4
8 3

Sample Output 1

6

Sample Input 2

2 2
1 2
2 1

Sample Output 2

inf

Comments

There are no comments at the moment.