Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
usaco19db_cowgym USACO 2019 - Dec - Bronze - Cow Gymnastics USACO 0.10 47.1% 77
usaco19db_livestock USACO 2019 - Dec - Bronze - Livestock Lineup USACO 0.10 31.5% 28
usaco19db_whereami USACO 2019 - Dec - Bronze - Where Am I? USACO 0.10 33.9% 59
usaco19dg_cowmbat USACO 2019 - Dec - Gold - Moortal Cowmbat USACO 0.50 43.4% 46
usaco19dg_pump USACO 2019 - Dec - Gold - Milk Pumping USACO 0.50 30.7% 51
usaco19dg_milkvisits USACO 2019 - Dec - Gold - Milk Visits USACO 1.00 37.6% 104
usaco19ds_meet USACO 2019 - Dec - Silver - Meetings USACO 0.20 43.8% 6
usaco19ds_milkvisits USACO 2019 - Dec - Silver - Milk Visits USACO 0.30 34.7% 117
usaco19ds_moobuzz USACO 2019 - Dec - Silver - MooBuzz USACO 0.10 57.7% 25
usaco19fs_revegetate USACO 2019 - Feb - Silver - The Great Revegetation USACO 0.20 27.3% 11
usaco21ob_acow1 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia I USACO 0.05 17.5% 140
usaco21ob_acow2 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia II USACO 0.07 34.2% 35
usaco21ob_acow3 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia III USACO 0.05 25.7% 46
usaco21og_perm USACO 2021 - Open - Gold - Permutation USACO 1.00 63.6% 14
usaco21og_portals USACO 2021 - Open - Gold - Portals USACO 0.30 80.0% 21
usaco21og_unicow USACO 2021 - Open - Gold - United Cows of Farmer John USACO 0.40 56.0% 96
usaco21os_acow USACO 2021 - Open - Silver - Acowdemia USACO 0.10 21.4% 79
usaco21os_abc USACO 2021 - Open - Silver - Do You Know Your ABCs? USACO 0.10 39.3% 9
usaco21os_maze USACO 2021 - Open - Silver - Maze Tic Tac Toe USACO 0.10 70.0% 7
rmq_gcdmax Văn chương lai láng Educational 0.60 43.3% 28
qbtrans Vận chuyển hàng ICPC 0.37 18.5% 45
npr Vần hoàn hảo ICPC 0.57 18.7% 64
dhfrbus Vé xe miễn phí OI Style 0.58 31.1% 218
drlines Vẽ đoạn thẳng ICPC 1.29 20.0% 2
kvip Very Important People OI Style 0.91 62.1% 33
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 53.4% 337
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 53.4% 1259
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 51.2% 232
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 37.4% 73
kdel VM 08 Bài 04 - Xóa số VNOI Marathon 0.22 18.4% 79
integer7 VM 08 Bài 05 - Số nguyên VNOI Marathon 0.26 8.2% 28
numbers VM 08 Bài 06 - Những con số VNOI Marathon 0.60 40.0% 14
helppm VM 08 Bài 07 - Hình chữ nhật VNOI Marathon 0.24 30.3% 157
ant VM 08 Bài 08 - Kiến VNOI Marathon 0.20 50.9% 130
dancing VM 08 Bài 09 - Những hình nhân nhảy múa VNOI Marathon 0.25 40.4% 41
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 21.8% 15
lsfight VM 08 Bài 11 - Quyết đấu VNOI Marathon 0.34 13.8% 35
digit0 VM 08 Bài 12 - Số 0 tận cùng VNOI Marathon 0.14 29.2% 166
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 31.2% 258
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 48.8% 21
qtree3 VM 08 Bài 15 - Truy vấn trên cây VNOI Marathon 0.74 41.9% 255
vblocks VM 08 Bài 16 - Xếp hình VNOI Marathon 0.59 24.8% 24
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 22.2% 6
ndigit VM 08 Bài 18 - Dãy chữ số kỳ diệu VNOI Marathon 1.16 10.0% 2
facup VM 08 Bài 19 - Cúp FA VNOI Marathon 0.51 56.5% 12
pcycle VM 08 Bài 20 - Mê cung VNOI Marathon 0.31 23.9% 80
twoopers VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu VNOI Marathon 0.94 25.1% 155
nhp VM 08 Bài 22 - Harry Potter và mê cung tử thần VNOI Marathon 1.36 16.7% 5
rect3 VM 08 Bài 23 - Khối tam chữ nhật VNOI Marathon 1.07 40.0% 11
hinhthoi VM 08 Bài 24 - Hình thoi VNOI Marathon 0.94 22.4% 18