Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
bedao_g08_restrictions Bedao Grand Contest 08 - RESTRICTIONS Bedao Contest 0.90 0.0% 0
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
olp_sc19_gateau Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Cắt bánh Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_sc20_happos Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Vị trí hạnh phúc Olympic Sinh Viên 1.30 0.0% 0
fc066_moveaway Free Contest 66 - MOVEAWAY Free Contest 1.50 0.0% 0
fc067_ricecake Free Contest 67 - RICECAKE Free Contest 1.50 0.0% 0
fc067_gifts Free Contest 67 - GIFTS Free Contest 1.35 0.0% 0
fc079_fbi Free Contest 79 - FBI Free Contest 1.35 0.0% 0
fct002_2_lights Free Contest Testing Round 2.2 - LIGHTS Free Contest 0.20 0.0% 0
fct002_2_mindist Free Contest Testing Round 2.2 - MINDIST Free Contest 0.75 0.0% 0
fct002_2_tree Free Contest Testing Round 2.2 - TREE Free Contest 1.21 0.0% 0
fct002_2_tamtam Free Contest Testing Round 2.2 - TAMTAM Free Contest 0.24 0.0% 0
fc082_cc Free Contest 82 - CC Free Contest 0.80 0.0% 0
fct005_khobau Free Contest Testing Round 5 - KHOBAU Free Contest 0.80 0.0% 0
fc105_wdefend Free Contest 105 - WDEFEND Free Contest 0.80 0.0% 0
fc108_lcms Free Contest 108 - LCMS Free Contest 0.80 0.0% 0
fc109_greengrocer Free Contest 109 - GREENGROCER Free Contest 0.80 0.0% 0
fc109_sumsubsets Free Contest 109 - SUMSUBSETS Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_4years_treegame Free Contest 4 Years - TREEGAME Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_4years_delrect Free Contest 4 Years - DELRECT Free Contest 0.80 0.0% 0
dtl_water Dytechlab Algorithms Battle - Trung tâm cấp nước Dytechlab 1.70 0.0% 0
fcc2021_xquang Free Contest Cup 2021 - XQUANG Free Contest 0.70 0.0% 0
icpc21_mb_g ICPC 2021 miền Bắc - G: Rounded Convex Hull ICPC 2.00 0.0% 0
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
fcc2022q2_essay Free Contest Cup 2022 Q2 - ESSAY Free Contest 0.70 0.0% 0
olp_sc22_knpoints Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - K địa điểm gần nhất Olympic Sinh Viên 0.10 0.0% 0
icpc20_regional_d ICPC 2020 vòng Regional - D: Div 2, Mul 2, Mul 3 ICPC 1.60 0.0% 0
icpc20_regional_g ICPC 2020 vòng Regional - G: Greatest Permutation ICPC 1.80 0.0% 0
tst18_c Cung tròn Team Selection Test 0.01 0.0% 0
tst18_f Diện tích bao lồi Team Selection Test 0.01 0.0% 0
tst18_h Trò chơi trên đa giác Team Selection Test 0.01 0.0% 0
tst18_d Tổng ngẫu nhiên Team Selection Test 0.01 0.0% 0
bedao_g14_e Bedao Grand Contest 14 - Expected Manhattan Distance Bedao Contest 1.20 0.0% 0
bedao_g14_f Bedao Grand Contest 14 - Reverse Digit Bedao Contest 1.50 0.0% 0
icpc23_mt_k ICPC 2023 miền Trung - K: Handmade Billiards Table ICPC 1.90 0.0% 0
bedao_oi4_f Bedao OI Contest 4 - OLYMPIAD Bedao Contest 1.50 0.0% 0
tst23_b TST 2023 - Bài 2 Team Selection Test 1.80 0.0% 0
olp_sc21_latsan Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Lát sàn Olympic Sinh Viên 1.95 0.1% 1
olp_sc23_shipper Olympic Sinh Viên 2023 - Siêu cúp - Giao hàng Olympic Sinh Viên 1.00 0.1% 1
vncut Cắt hình chữ nhật OI Style 2.00 0.4% 4
olp_sc21_klimit Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Dãy cùng tiến Olympic Sinh Viên 2.00 0.4% 1
voi23_robot VOI 23 Bài 3 - Năng lượng tối thiểu HSG Quốc gia 1.50 0.5% 4
fc060_zero Free Contest 60 - ZERO Free Contest 0.35 0.8% 1
olp304_16_aprobot Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 1 - Robot táo Olympic 30/4 0.50 0.8% 3
points2 Điểm và đoạn thẳng OI Style 1.40 0.9% 2
bedao_g14_d Bedao Grand Contest 14 - Tổng hình chữ nhật Bedao Contest 0.70 0.9% 1
olp_sc20_croad Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Con đường trọng yếu Olympic Sinh Viên 1.30 0.9% 1
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 0.9% 11
vnoicup23_r2_f Secret Santa VNOI Cup 1.50 1.1% 2
torch Rước đuốc Olympic OI Style 2.00 1.2% 15