Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
icpc19_regional_c ICPC 2019 vòng Regional - C: Counting Palindromes ICPC 1.50 12.8% 4
icpc19_regional_f ICPC 2019 vòng Regional - F: Fair Bandwidth Sharing ICPC 1.50 80.0% 4
icpc19_regional_k ICPC 2019 vòng Regional - K: Keep It Sorted ICPC 1.50 30.0% 3
icpc19_regional_l ICPC 2019 vòng Regional - L: Latin Square ICPC 1.50 53.8% 6
icpc19_national_l ICPC 2019 vòng Quốc gia - L: Learning to Code ICPC 1.50 6.2% 5
vnoicup23_r2_f Secret Santa VNOI Cup 1.50 1.1% 2
bedao_g13_f Bedao Grand Contest 13 - MAGICSHOP Bedao Contest 1.50 17.7% 17
bedao_r16_f Bedao Regular Contest 16 - FINDSEQ Bedao Contest 1.50 14.4% 36
ioi23_day1_closing IOI 2023 - Day 1 - Task 1 - Closing Time International Olympiad in Informatics 1.50 25.5% 24
ioi23_day1_longesttrip IOI 2023 - Day 1 - Task 2 - Longest Trip International Olympiad in Informatics 1.50 26.7% 18
ioi23_day2_overtaking IOI 2023 - Day 2 - Task 2 - Overtaking International Olympiad in Informatics 1.50 23.1% 9
bedao_g14_f Bedao Grand Contest 14 - Reverse Digit Bedao Contest 1.50 0.0% 0
voi23_food VOI 23 Bài 6 - Canh tác lương thực HSG Quốc gia 1.50 8.0% 59
sqrt2_i Xâu Tuyệt Vời Educational 1.50 7.8% 14
voi23_robot VOI 23 Bài 3 - Năng lượng tối thiểu HSG Quốc gia 1.50 0.5% 4
icpc23_national_c ICPC 2023 vòng Quốc gia - C: Chess Sudoku ICPC 1.50 13.7% 22
icpc23_regional_d ICPC 2023 vòng Regional - D: Divisive Stone Battle ICPC 1.50 9.4% 7
bedao_oi4_c Bedao OI Contest 4 - Dãy số Bedao Contest 1.50 2.2% 2
bedao_oi4_f Bedao OI Contest 4 - OLYMPIAD Bedao Contest 1.50 0.0% 0
tst23_a TST 2023 - Bài 1 Team Selection Test 1.50 2.8% 8
c11bc3 Color Ball OI Style 1.48 44.6% 46
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 33.3% 1
kncb Knights in Chessboard OI Style 1.48 13.9% 7
landk Mua đất OI Style 1.48 16.7% 14
lqdnums Trò chơi nén số (Reworked) ICPC 1.48 22.1% 29
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 11.1% 4
rivers IOI05 Rivers OI Style 1.48 24.6% 25
tamcam VM 09 Bài 03 - Tam Cam VNOI Marathon 1.48 25.0% 4
fc039_xor Free Contest 39 - XOR Free Contest 1.47 6.7% 2
fc089_maze Free Contest 89 - MAZE Free Contest 1.46 15.8% 16
c11test Kiểm tra năng lực OI Style 1.45 32.0% 4
cdmusic Help Conan 5 ! OI Style 1.45 50.0% 17
dhtable Bảng thông tin điện tử OI Style 1.45 7.6% 15
fire Phòng cháy ICPC 1.45 19.6% 11
hspc14e Siêu mũ ICPC 1.45 15.2% 10
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 48.6% 272
mconstr Search of Concatenated Strings ICPC 1.45 9.5% 2
nktrafic Monkey island OI Style 1.45 46.5% 8
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 9.5% 42
tnhfence Hàng rào nhỏ nhất ICPC 1.45 100.0% 1
vmmummy VM 12 Bài 09 - Mummy Maze VNOI Marathon 1.45 66.7% 2
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 12.6% 13
coci1920_r2_checker COCI 2019/2020 - Contest 2 - Checker COCI 1.45 30.1% 18
atcoder_dp_y Atcoder Educational DP Contest Y - Grid 2 Atcoder 1.45 37.4% 399
atcoder_dp_z Atcoder Educational DP Contest Z - Frog 3 Atcoder 1.45 46.4% 431
atourism Adventure Tourism ICPC 1.43 46.7% 7
duaxe Đua xe ICPC 1.43 40.0% 2
gs Going to school ICPC 1.43 27.0% 16
jewelnb Jewelry OI Style 1.43 29.0% 79
mpigs Bán lợn ICPC 1.43 41.9% 12