Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fc145_maxflip Free Contest 145 - MAXFLIP Free Contest 0.70 49.4% 328
fcb040_basic Beginner Free Contest 40 - BASIC Free Contest 0.20 49.3% 85
dtl_twobags Dytechlab Algorithms Battle - Hai cái túi Dytechlab 1.00 49.3% 30
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 49.3% 145
fc124_stevestring Free Contest 124 - STEVESTRING Free Contest 0.77 49.3% 79
quad Xây hàng rào OI Style 0.23 49.1% 71
fct016_cprefix Free Contest Testing Round 16 - CPREFIX Free Contest 0.43 49.0% 91
fc076_seq14 Free Contest 76 - SEQ14 Free Contest 0.95 49.0% 48
bedao_m04_ctable Bedao Mini Contest 04 - CTABLE Bedao Contest 0.15 49.0% 21
connecte Đường gấp khúc kỳ diệu ICPC 0.94 48.9% 19
fcb001_maxsum Beginner Free Contest 1 - MAXSUM Free Contest 0.22 48.9% 610
fc_ioipc2022_drill Free Contest IOI Practice Contest 2022 - DRILL Free Contest 0.01 48.8% 72
fcb019_fword Beginner Free Contest 19 - FWORD Free Contest 0.10 48.8% 38
bedao_g07_trip Bedao Grand Contest 07 - TRIP Bedao Contest 0.90 48.8% 31
qbhv Hoán vị chữ cái ICPC 0.09 48.8% 543
crec01 Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 ICPC 0.21 48.8% 174
fcb043_giftarr Beginner Free Contest 43 - GIFTARR Free Contest 0.20 48.8% 110
fc054_industrialspy Free Contest 54 - INDUSTRIALSPY Free Contest 0.59 48.7% 17
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 48.7% 254
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 48.7% 522
bedao_m11_sqrcut Bedao Mini Contest 11 - SQRCUT Bedao Contest 0.10 48.7% 618
fc027_hacker Free Contest 27 - HACKER Free Contest 0.50 48.6% 5
fc117_countpair Free Contest 117 - COUNTPAIR Free Contest 0.50 48.6% 151
fc095_gift Free Contest 95 - GIFT Free Contest 0.50 48.5% 66
coci2021_r5_sifra COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sifra COCI 0.20 48.5% 188
cinema Rạp chiếu phim OI Style 0.18 48.5% 79
c11seq3 Dãy số OI Style 0.18 48.4% 133
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 48.4% 10
coci1617_r3_kronican COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kronican COCI 1.20 48.3% 195
hspc14j Sàng ICPC 0.33 48.3% 104
vm15swap VM 15 Bài 05 - Đổi chỗ VNOI Marathon 1.95 48.3% 14
fcb024_maze Beginner Free Contest 24 - MAZE Free Contest 0.10 48.2% 39
disney1 Công viên Disneyland (version 1) ICPC 0.30 48.1% 101
mne07 OR Xâu OI Style 0.31 48.1% 13
fc096_number Free Contest 96 - NUMBER Free Contest 0.50 48.1% 38
fcb010_bigger Beginner Free Contest 10 - BIGGER Free Contest 0.11 48.0% 352
fc054_eightcircles Free Contest 54 - EIGHTCIRCLES Free Contest 0.71 48.0% 7
fc101_sumfrac Free Contest 101 - SUMFRAC Free Contest 1.04 48.0% 53
atcoder_dp_w Atcoder Educational DP Contest W - Intervals Atcoder 1.00 47.9% 130
nkbus Bus OI Style 0.18 47.9% 151
nkminers IOI07 Miners OI Style 0.63 47.9% 56
atcoder_dp_x Atcoder Educational DP Contest X - Tower Atcoder 1.25 47.8% 245
command Dãy lệnh điều khiển ICPC 0.38 47.8% 9
fc004_hurdles Free Contest 4 - HURDLES Free Contest 0.28 47.8% 11
fc100_ninjaset Free Contest 100 - NINJASET Free Contest 1.34 47.8% 46
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Educational 0.10 47.8% 1373
c11km Khuyến mãi ICPC 0.39 47.8% 209
sec Tin mật OI Style 0.33 47.8% 348
graph_ Tìm khớp và cầu (Cơ bản) OI Style 0.14 47.8% 1418
fcb028_lagrange Beginner Free Contest 28 - LAGRANGE Free Contest 0.15 47.7% 93