Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
fc098_seq3n Free Contest 98 - SEQ3N Free Contest 0.50 49.4% 214
fcb031_typing Beginner Free Contest 31 - TYPING Free Contest 0.11 37.4% 214
atcoder_dp_j Atcoder Educational DP Contest J - Sushi Atcoder 0.50 52.2% 214
olp304_18_rate Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 1 - Tần suất Olympic 30/4 0.40 20.6% 214
olp_kc22_cutpaste Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - Cắt dán Olympic Sinh Viên 0.10 22.9% 214
pvoi14_4 Chữ M OI Style 0.72 29.5% 215
bedao_g02_muldiv Bedao Grand Contest 02 - MULDIV Bedao Contest 0.90 25.2% 215
secondthread_tree_sloth Sloth Naptime Educational 0.50 31.2% 215
catalan Dãy số Catalan ICPC 0.15 61.8% 216
fc117_countpair Free Contest 117 - COUNTPAIR Free Contest 0.50 50.7% 216
fcb035_exp Beginner Free Contest 35 - EXP Free Contest 0.10 41.4% 216
fcb013_rbpoint2 Beginner Free Contest 13 - RBPOINT2 Free Contest 0.11 41.8% 216
icpc21_mt_g ICPC 2021 miền Trung - G: Caesar cipher ICPC 0.20 46.6% 216
guessthenumber Đoán số Interactive Educational Codeforces 0.01 28.5% 216
fc141_schedule Free Contest 141 - SCHEDULE Free Contest 0.70 34.5% 216
olp_ct22_roadimpro Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Nâng cấp tuyến đường Olympic Sinh Viên 0.10 26.9% 216
fmatch Fast Maximum Matching ICPC 0.40 41.0% 217
icpc23_regional_f ICPC 2023 vòng Regional - F: Flipping Substrings ICPC 0.10 38.8% 217
nkbus Bus OI Style 0.18 48.5% 218
fcb020_asequence Beginner Free Contest 20 - ASEQUENCE Free Contest 0.10 42.5% 218
fcb040_possible Beginner Free Contest 40 - POSSIBLE Free Contest 0.20 29.6% 218
wcalc Tính sai OI Style 0.21 52.9% 219
fc001_kwadrat Free Contest 1 - KWADRAT Free Contest 0.50 18.9% 220
fc132_water Free Contest 132 - WATER Free Contest 1.10 26.5% 220
icpc21_regional_b ICPC 2021 vòng Regional - B: Backbone Network ICPC 0.30 63.2% 220
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.7% 221
usaco18dg_teamwork USACO 2018 - Dec - Gold - Teamwork USACO 0.50 56.0% 221
orderset Order statistic set ICPC 0.36 29.9% 222
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 45.9% 222
fct016_taskset Free Contest Testing Round 16 - TASKSET Free Contest 0.20 47.7% 222
fc122_specpair Free Contest 122 - SPECPAIR Free Contest 0.27 27.5% 222
geo_f Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng 2 Educational 0.10 46.9% 222
computer VM 10 Bài 11 - Máy tính VNOI Marathon 1.01 42.8% 223
lqdrace Race (IOI 2011) OI Style 1.23 23.9% 223
revamp Revamping Trails OI Style 0.25 41.6% 223
nkh Tách Từ OI Style 0.18 62.2% 224
fcb009_election Beginner Free Contest 9 - ELECTION Free Contest 0.10 53.8% 224
coci1920_r5_zapina COCI 2019/2020 - Contest 5 - Zapina COCI 1.50 58.4% 224
bedao_m07_rate Bedao Mini Contest 07 - RATE Bedao Contest 0.14 31.3% 224
treat Cho kẹo hay bị phá nào OI Style 0.23 35.0% 225
fc009_palinez Free Contest 9 - PALINEZ Free Contest 0.50 55.5% 225
fc131_dispoint Free Contest 131 - DISPOINT Free Contest 1.10 45.9% 225
bedao_t1_mine Bedao Testing Contest 01 - MINE Bedao Contest 0.40 23.7% 227
bedao_m05_dice Bedao Mini Contest 05 - DICE Bedao Contest 0.15 68.2% 227
bedao_r11_abstring Bedao Regular Contest 11 - ABSTRING Bedao Contest 0.10 20.2% 227
bedao_g13_b Bedao Grand Contest 13 - MAXSUM Bedao Contest 0.40 8.8% 227
bedao_g13_c Bedao Grand Contest 13 - MAXSEG Bedao Contest 0.50 17.5% 227
voi18_robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 11.9% 228
voi20_building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 18.3% 228
icpc22_national_a ICPC 2022 vòng Quốc gia - A: A VCS Problem ICPC 0.60 35.1% 228