Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
olp_kc21_encryption Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Mã hóa Olympic Sinh Viên 1.00 13.2% 381
bedao_r05_milo Bedao Regular Contest 05 - MILO Bedao Contest 0.10 25.7% 381
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0.30 18.5% 384
fct017_dsum Free Contest Testing Round 17 - DSUM Free Contest 0.31 85.7% 385
fcb012_product Beginner Free Contest 12 - PRODUCT Free Contest 0.11 70.1% 387
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.0% 389
fcb038_hacknet Beginner Free Contest 38 - HACKNET Free Contest 0.20 56.5% 391
bedao_m08_checkarray Bedao Mini Contest 08 - CHECKARRAY Bedao Contest 0.10 44.0% 392
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 54.5% 393
bedao_m12_muscular Bedao Mini Contest 12 - MUSCULAR Bedao Contest 0.10 24.4% 393
bedao_r06_exams Bedao Regular Contest 06 - EXAMS Bedao Contest 0.20 25.3% 396
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 36.9% 397
bedao_r07_lis Bedao Regular Contest 07 - LIS Bedao Contest 0.20 20.7% 397
dquery D-query ICPC 0.33 38.4% 398
lites Bật đèn OI Style 0.18 37.5% 400
errichto_matexp_fibonacci Matrix Exponentiation - Fibonacci Educational Codeforces 0.40 27.3% 402
fct023_candy Free Contest Testing Round 23 - CANDY Free Contest 0.40 47.9% 402
fct031_posiprod Free Contest Testing Round 31 - POSIPROD Free Contest 0.70 51.8% 402
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 55.2% 403
kmin KMIN OI Style 0.11 33.4% 405
lubenica Lubenica OI Style 0.20 43.2% 406
fcb042_maxdiff Beginner Free Contest 42 - MAXDIFF Free Contest 0.20 74.7% 406
fc139_cube Free Contest 139 - CUBE Free Contest 0.70 62.4% 406
fc137_factorial Free Contest 137 - FACTORIAL Free Contest 0.70 38.1% 409
bedao_m15_bingchilling Bedao Mini Contest 15 - BINGCHILLING Bedao Contest 0.30 46.1% 409
qbheap Hàng đợi có độ ưu tiên ICPC 0.10 20.7% 410
fcb045_trungthu Beginner Free Contest 45 - TRUNGTHU Free Contest 0.20 67.6% 411
fct024_election Free Contest Testing Round 24 - ELECTION Free Contest 0.70 41.4% 413
atcoder_dp_m Atcoder Educational DP Contest M - Candies Atcoder 0.40 38.1% 414
fcb016_dsum Beginner Free Contest 16 - DSUM Free Contest 0.10 78.2% 418
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 47.7% 419
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Chưa phân loại 0.40 16.5% 420
bedao_m10_strawberry Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY Bedao Contest 0.10 35.8% 424
fct033_absmax Free Contest Testing Round 33 - ABSMAX Free Contest 0.70 57.2% 425
qbhv Hoán vị chữ cái ICPC 0.09 48.9% 430
vnoicup22_r1_b Rope skipping VNOI Cup 0.50 21.4% 430
atcoder_dp_n Atcoder Educational DP Contest N - Slimes Atcoder 0.40 51.8% 435
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 51.7% 441
fcb013_balloon Beginner Free Contest 13 - BALLOON Free Contest 0.11 84.7% 443
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 55.9% 449
kagain Chiến trường Ô qua ICPC 0.10 43.8% 451
ndccard Các lá bài Blackjack OI Style 0.56 29.7% 452
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 56.7% 452
icpc21_mb_a ICPC 2021 miền Bắc - Bài A: Python File ICPC 0.02 24.7% 452
fcb011_mod Beginner Free Contest 11 - MOD Free Contest 0.11 31.6% 453
bedao_m15_uppercase Bedao Mini Contest 15 - UPPERCASE Bedao Contest 0.20 26.5% 455
fct014_minrect Free Contest Testing Round 14 - MINRECT Free Contest 0.80 78.6% 456
fcb001_maxsum Beginner Free Contest 1 - MAXSUM Free Contest 0.22 48.5% 458
fct026_inv2x Free Contest Testing Round 26 - INV2X Free Contest 0.70 76.1% 458
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 24.7% 459