A cộng B version 2

View as PDF

Submit solution


Points: 1.33 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho ~3~ dãy ~N~ số nguyên ~A_1, A_2, \ldots, A_n~; ~B_1, B_2, \ldots, B_n~ và ~C_1, C_2, \ldots, C_n~. Hãy đếm số bộ ~3~ ~\left(A_i,B_j,C_k\right)~ thỏa mãn ~A_i + B_j = C_k~.

Input

Dòng đầu ghi số ~N~ ~\left(N \leq 10^5\right)~

Dòng thứ ~2~ ghi ~N~ số nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá ~50000~ thể hiện dãy ~A~.

Dòng thứ ~3~ và thứ ~4~ lần lượt ghi dãy ~B~ và ~C~ theo quy cách tương tự.

Output

Số bộ ~3~ thỏa mãn.

Sample Input

3
-1 1 1
-1 2 3
2 3 -2

Sample Output

4

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.