Problem list

ID Problem Category Points ▴ % AC # AC
icpc21_mb_i ICPC 2021 miền Bắc - Bài I: Gift Box Lottery ICPC 1.50 15.9% 11
icpc21_mb_l ICPC 2021 miền Bắc - Bài L: Subset Counting ICPC 1.50 14.6% 13
icpc21_mb_m ICPC 2021 miền Bắc - Bài M: Graph ICPC 1.50 18.5% 5
icpc21_mn_g ICPC 2021 miền Nam - Bài G: Parking ICPC 1.50 16.1% 7
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1.50 18.4% 51
icpc21_national_m ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài M: Master Chef ICPC 1.50 35.3% 69
icpc21_regional_c Coloring Polygon ICPC 1.50 19.1% 23
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 8.2% 12
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.4% 2
bedao_m10_wall Bedao Mini Contest 10 - WALL Bedao Contest 1.50 4.9% 2
rngmanipulation RNG Manipulation Chưa phân loại 1.50 12.6% 51
arrays Arrays Chưa phân loại 1.50 9.1% 25
spanningtrees Spanning Trees Chưa phân loại 1.50 4.4% 8
vnoicup22_r3_e Cấm Tám VNOI Cup 1.50 4.4% 5
fc_ioipc2022_traffic Free Contest IOI Practice Contest 2022 - TRAFFIC Free Contest 1.50 45.8% 11
bedao_r09_distinct Bedao Regular Contest 09 - DISTINCT Bedao Contest 1.50 11.4% 6
icpc22_national_m ICPC 2022 vòng Quốc gia - M: Median of Xor Sequence Chưa phân loại 1.50 20.0% 12
assassin Assassin Creed OI Style 1.51 14.0% 10
c11bch Bộ chỉ huy OI Style 1.51 0.0% 0
c11yard Sân cỏ OI Style 1.51 8.6% 7
cvxpoly Convex Polygons ICPC 1.51 100.0% 3
hcn2 Khu vui chơi ICPC 1.51 19.4% 6
mse08h GCD Determinant ICPC 1.51 0.0% 0
pbcrect Binary Rectangles OI Style 1.51 6.3% 6
permut Hoán vị OI Style 1.51 16.7% 4
restr Nhà hàng 5 sao OI Style 1.51 36.4% 4
toy Đồ chơi OI Style 1.51 62.5% 5
treek Tree counting ICPC 1.51 17.8% 7
vmintern VM 12 Bài 10 - Raldono và công việc thực tập VNOI Marathon 1.51 0.0% 0
vmsum2 VM 15 Bài 06 - Tính tổng VNOI Marathon 1.51 43.8% 7
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 0.0% 0
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 25.0% 2
dhlexp Biểu thức logic OI Style 1.54 19.0% 16
gsp1 Thứ tự từ điển ICPC 1.54 16.3% 8
qulnum Số không may mắn ICPC 1.54 100.0% 1
scchem Strongly Connected Chemicals OI Style 1.54 100.0% 2
stock Thị trường chứng khoán OI Style 1.54 55.6% 24
tri_ TRI ICPC 1.54 20.0% 1
vmtile VM 12 Bài 20 - Lát gạch 5 VNOI Marathon 1.54 0.0% 0
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 25.0% 15
baabo The Bovine Accordion and Banjo Orchestra ICPC 1.57 40.0% 11
bus_ Tuyến xe buýt ICPC 1.57 25.0% 1
c11post Đưa quà OI Style 1.57 28.6% 42
cavli Cavli ICPC 1.57 25.0% 4
lqdgrape Trồng nho 2 ICPC 1.57 13.8% 7
nkluck Dãy số may mắn OI Style 1.57 36.1% 59
pbcjump Nhảy lò cò OI Style 1.57 28.7% 26
periodni Periodni ICPC 1.57 41.7% 4
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1