Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
v8mayors Thị trưởng OI Style 1.04 30.0% 3
vm3sets VM 12 Bài 14 - Người yêu hòa bình VNOI Marathon 1.82 13.1% 3
vmtree VM 12 Bài 21 - Cây VNOI Marathon 1.95 21.7% 3
vningame Trò chơi OI Style 1.18 12.0% 3
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 1.5% 3
vos2sum Tết Trung thu cả nhà đi chơi OI Style 1.23 23.1% 3
vosgame Đấu trí với thần đèn OI Style 1.19 15.8% 3
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 3.9% 3
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
fc001_keyboard Free Contest 1 - KEYBOARD Free Contest 0.50 60.0% 3
fc003_numere Free Contest 3 - NUMERE Free Contest 0.50 21.4% 3
fc003_naming Free Contest 3 - NAMING Free Contest 0.50 25.0% 3
fc003_bcl Free Contest 3 - BCL Free Contest 0.50 10.5% 3
fc003_ninja Free Contest 3 - NINJA Free Contest 0.50 23.1% 3
fc003_number Free Contest 3 - NUMBER Free Contest 0.50 27.3% 3
fc017_penguins Free Contest 17 - PENGUINS Free Contest 0.50 11.5% 3
fc017_roads Free Contest 17 - ROADS Free Contest 0.50 30.0% 3
fc018_rooks Free Contest 18 - ROOKS Free Contest 0.50 16.7% 3
fc020_period Free Contest 20 - PERIOD Free Contest 0.50 75.0% 3
fc024_perimeter Free Contest 24 - PERIMETER Free Contest 0.50 9.1% 3
fc025_brocard Free Contest 25 - BROCARD Free Contest 0.50 75.0% 3
fc027_bigsq Free Contest 27 - BIGSQ Free Contest 0.50 15.2% 3
fc046_countingtree Free Contest 46 - COUNTINGTREE Free Contest 0.75 10.0% 3
fc053_fj Free Contest 53 - FJ Free Contest 0.99 33.3% 3
fc057_thupham Free Contest 57 - THUPHAM Free Contest 1.29 44.4% 3
fc071_realbst Free Contest 71 - REALBST Free Contest 0.50 30.0% 3
fc076_reflect Free Contest 76 - REFLECT Free Contest 0.91 75.0% 3
fc086_rrace Free Contest 86 - RRACE Free Contest 1.00 33.3% 3
fcb002_square Beginner Free Contest 2 - SQUARE Free Contest 0.65 6.3% 3
fc097_javahash Free Contest 97 - JAVAHASH Free Contest 0.50 30.0% 3
fc102_schedule Free Contest 102 - SCHEDULE Free Contest 0.50 17.6% 3
fcb016_countk Beginner Free Contest 16 - COUNTK Free Contest 0.10 50.0% 3
fc117_giftcard Free Contest 117 - GIFTCARD Free Contest 0.50 33.3% 3
fc121_restoring Free Contest 121 - RESTORING Free Contest 0.50 23.1% 3
fct007_rbpoints Free Contest Testing Round 7 - RBPOINTS Free Contest 0.50 28.6% 3
poi10_kol POI 2010 - Railway Chưa phân loại 1.50 8.5% 3
olp_kc20_game11 Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Trò chơi xếp số Olympic Sinh Viên 0.40 1.3% 3
coci1920_r6_skandi COCI 2019/2020 - Contest 6 - Skandi COCI 0.75 43.8% 3
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 11.1% 3
coci1617_r3_kvalitetni COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kvalitetni COCI 1.30 60.0% 3
fc066_binary Free Contest 66 - BINARY Free Contest 1.36 27.3% 3
fc066_sumfib Free Contest 66 - SUMFIB Free Contest 1.07 50.0% 3
fc067_sixstr Free Contest 67 - SIXSTR Free Contest 0.33 13.3% 3
fc069_trafficjam Free Contest 69 - TRAFFICJAM Free Contest 1.35 16.0% 3
fc082_fractal Free Contest 82 - FRACTAL Free Contest 0.80 100.0% 3
fc103_diffstr Free Contest 103 - DIFFSTR Free Contest 0.80 2.3% 3
fcb010_btower Beginner Free Contest 10 - BTOWER Free Contest 0.11 17.4% 3
fcb013_xorsum Beginner Free Contest 13 - XORSUM Free Contest 0.11 36.4% 3
fc122_scount Free Contest 122 - SCOUNT Free Contest 0.88 75.0% 3
dtl_modeq Dytechlab Algorithms Battle - Số dư Dytechlab 1.80 13.1% 3