Hình chữ nhật

View as PDF

Submit solution

Points: 0.60 (partial)
Time limit: 1.8s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Baltic OI 2009
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho ~N~ điểm trên mặt phẳng. Tìm ~1~ hình chữ nhật nhận ~4~ trong các điểm đó là ~4~ đỉnh và có diện tích lớn nhất.

Input

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên ~N~: số lượng điểm trên mặt phẳng
  • ~N~ dòng sau: mỗi dòng gồm ~2~ số nguyên ~x_i~, ~y_i~ là tọa độ của điểm thứ ~i~

Output

  • Gồm ~1~ dòng duy nhất ghi ~1~ số nguyên dương là diện tích hình chữ nhật thu được

Giới hạn

  • ~4 \le N \le 1500~
  • ~- 10^{8} \le x_i~, ~y_i \le 10^{8}~
  • Không có ~2~ điểm nào trùng nhau
  • Dữ liệu đảm bảo luôn tồn tại ít nhất ~1~ hình chữ nhật

Sample Input

8
-2 3
-2 -1
0 3
0 -1
1 -1
2 1
-3 1
-2 1

Sample Output

10

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.