Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
voscomps Connected Components OI Style 1.60 22.0% 111
own2 Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) ICPC 0.67 22.0% 11
fc_fyt_day1_sstring Free Contest FYT Code Cup - Ngày 1 - SSTRING Free Contest 0.50 22.0% 11
icpc21_mb_k ICPC 2021 miền Bắc - Bài K: Lexigraphical Matrix ICPC 0.50 22.0% 50
ioi22_day2_circuit IOI 2022 - Day 2 - Task 1 - Digital Circuit International Olympiad in Informatics 1.40 22.0% 7
kmp_append Append Educational 0.01 22.0% 44
treek Tree counting ICPC 1.51 22.0% 16
icpc21_mt_b ICPC 2021 miền Trung - Bài B: Product of Array Elements ICPC 0.30 21.9% 317
fc122_labels Free Contest 122 - LABELS Free Contest 0.50 21.9% 19
fcb005_3dgeometry Beginner Free Contest 5 - 3DGEOMETRY Free Contest 0.10 21.8% 50
scratch_t01_avg2 Trung bình cộng 2 Chưa phân loại 0.01 21.8% 23
fc054_power3 Free Contest 54 - POWER3 Free Contest 0.34 21.8% 51
mcquery MinCut Query ICPC 1.86 21.7% 15
fc085_gpmb Free Contest 85 - GPMB Free Contest 1.06 21.7% 11
bedao_m03_covigame Bedao Mini Contest 03 - COVIGAME Bedao Contest 0.15 21.7% 9
icpc19_national_g ICPC 2019 vòng Quốc gia: Bài G ICPC 0.40 21.7% 9
fc101_bank Free Contest 101 - BANK Free Contest 0.44 21.7% 70
fc100_haiqua Free Contest 100 - HAIQUA Free Contest 0.70 21.7% 29
bedao_m06_girls Bedao Mini Contest 06 - GIRLS Bedao Contest 0.20 21.7% 839
nklp Hoán vị dài nhất OI Style 0.37 21.7% 13
icpc21_beta_c ICPC Practice Contest 2021 - Camp ICPC 1.00 21.7% 11
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1.50 21.7% 83
fc041_cab Free Contest 41 - CAB Free Contest 1.33 21.7% 22
predhbb21_trapezoid Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 5 - TRAPEZOID Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 21.6% 54
icpc21_regional_k K - Query ICPC 0.70 21.6% 102
icpc20_national_b ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài B ICPC 1.00 21.6% 35
predhbb21_summary Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 3 - Tóm tắt Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 21.6% 193
alert Báo động đỏ ICPC 0.95 21.6% 7
icpc20_national_m ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài M ICPC 0.40 21.6% 49
fc090_divcan Free Contest 90 - DIVCAN Free Contest 1.10 21.6% 9
ilsmath Đếm số giai thừa ! ICPC 0.18 21.5% 37
bedao_m06_pyramid Bedao Mini Contest 06 - PYRAMID Bedao Contest 0.14 21.5% 372
dhbb2020_led Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 21.5% 240
fct029_modst Free Contest Testing Round 29 - MODST Free Contest 0.70 21.5% 30
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 21.5% 166
prettyp Pretty Printing ICPC 0.88 21.4% 3
vmaoce VM 13 Bài 04 - Thời đại của các đế chế dừa VNOI Marathon 0.84 21.4% 6
vwords Tương đương hóa hai từ OI Style 1.03 21.4% 8
fc083_lights Free Contest 83 - LIGHTS Free Contest 0.50 21.4% 4
fc109_roads Free Contest 109 - ROADS Free Contest 0.80 21.4% 5
olp_kc22_abstract Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - NGHỆ THUẬT TRỪU TƯỢNG Olympic Sinh Viên 0.10 21.4% 224
bedao_r01_hgraph Bedao Regular Contest 01 - HGRAPH Bedao Contest 0.50 21.4% 102
bombs Thử nghiệm bom TST Training 1.00 21.3% 7
nkbuild Phát triển Quốc gia OI Style 1.08 21.3% 58
fc038_simplify Free Contest 38 - SIMPLIFY Free Contest 0.50 21.3% 40
fc147_exchange Free Contest 147 - EXCHANGE Free Contest 0.70 21.3% 50
hsgso20_gift Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 3 - GIFT Olympic chuyên KHTN 1.00 21.2% 48
pvhstadium Sân vận động GSPVH 1.00 21.2% 11
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.2% 254
fcb028_vacuum Beginner Free Contest 28 - VACUUM Free Contest 0.38 21.2% 35