VM 13 Bài 02 - Pirate đi thực tập

View as PDF

Submit solution

Points: 1.78 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VM13 - Nguyễn Xuân Khánh
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Hè này, Pirate đã rời đảo dừa để bắt đầu bước vào đời với một công việc thực tập ở một công ty lớn. Tuy nhiên thì vạn sự khởi đầu nan giải, sếp của Pirate đã giao cho anh một công việc vô cùng khó khăn:

Cho một đồ thị đơn có hướng, đếm xem có bao nhiêu đường đi Hamilton giữa ~2~ đỉnh bất kỳ của đồ thị.

Cầm ma trận kề của đồ thị trong tay mà lòng Pirate chỉ muốn khóc. Sau nhiều ngày suy nghĩ quên cả ăn uống tắm rửa, Pirate đã quyết định viết một chương trình để đếm. Tiếc là do dạo này đi thực tập quá nhiều, chỉ toàn ngồi đọc code, khả năng code đã dần không còn nữa. Các bạn có thể giúp Pirate không? Tất nhiên để giúp đỡ các bạn, Pirate sẵn sàng đưa tận tay các bạn mô tả chi tiết của các đồ thị (dù đấy là bí mật công ty).

Chú thích: Đường đi trên đồ thị là một dãy các đỉnh mà hai đỉnh liên tiếp đều có cạnh nối với nhau. Đường đi Hamilton là đường đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị, mỗi đỉnh chỉ được đi qua một lần.

Đây là bài toán Output-Only, bạn sẽ được download trước input.

Input

Bạn được cho 10 file input ở đây.

Mỗi file input gồm:

  • Dòng ~1~: số nguyên ~N~, số đỉnh của đồ thị.
  • ~N~ dòng tiếp, mỗi dòng gồm đúng ~N~ ký tự ~0~ hoặc ~1~. Ký tự ~j~ ở dòng ~i~ bằng ~0~ nếu không có cạnh ~(i~, ~j)~, và bằng ~1~ nếu có cạnh ~(i~, ~j)~. Các đỉnh của đồ thị được đánh số từ ~1~ đến ~N~.

Output

Bạn cần viết chương trình in ra đúng ~10~ dòng, mỗi dòng in ra một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán, theo module ~10^{9} + 7~ ~(1000000007)~.

Chú ý: Bạn nên output đủ ~10~ dòng. Những input không trả lời được bạn nên output ra số ~0~.

Giới hạn

Bài của bạn sẽ được chấm trên thang điểm 100. Bạn sẽ nhận được 10 điểm với mỗi output đúng.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.