Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
bedao_m02_delgcd Bedao Mini Contest 02 - DELGCD Bedao Contest 0.15 55.6% 55
coci1617_r3_kronican COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kronican COCI 1.20 55.6% 149
hspc14k Đếm ICPC 1.23 55.6% 81
fcb042_rainbow Beginner Free Contest 42 - RAINBOW Free Contest 0.20 55.7% 52
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 55.8% 448
mdigits Counting Digits ICPC 0.32 55.9% 59
fc073_group Free Contest 73 - GROUP Free Contest 0.95 56.0% 42
kbsudoku USACO 2011 - Nov - Gold - Binary Sudoku USACO 0.96 56.0% 9
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 56.1% 159
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 56.1% 209
fcb038_hacknet Beginner Free Contest 38 - HACKNET Free Contest 0.20 56.2% 386
nhpaint Naruto học máy tính ICPC 0.84 56.3% 18
fc042_socola Free Contest 42 - SOCOLA Free Contest 0.61 56.3% 62
fc068_seqab Free Contest 68 - SEQAB Free Contest 0.80 56.4% 25
mchaos Chaos Strings ICPC 0.33 56.5% 41
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 56.5% 10
permsort Hoán vị đẹp TST Training 1.00 56.5% 11
bedao_g04_refi Bedao Grand Contest 04 - REFI Bedao Contest 0.90 56.5% 20
vmtrip VM 13 Bài 18 - Dời Đô xứ Dừa VNOI Marathon 1.40 56.7% 15
fc001_ksteps Free Contest 1 - KSTEPS Free Contest 0.50 56.7% 16
errichto_matexp_hstringupd Matrix Exponentiation - String Mood Updates Educational Codeforces 1.20 56.7% 63
fcb032_multitable Beginner Free Contest 32 - MULTITABLE Free Contest 0.06 56.7% 559
fc132_exponential Free Contest 132 - EXPONENTIAL Free Contest 1.10 56.7% 534
fcb039_newyear Beginner Free Contest 39 - NEWYEAR Free Contest 0.20 56.8% 165
houses Những ngôi nhà OI Style 0.23 56.9% 31
bedao_m04_change Bedao Mini Contest 04 - CHANGE Bedao Contest 0.15 56.9% 32
atcoder_dp_h Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1 Atcoder 0.20 57.1% 994
brtree Bread Tree ICPC 0.75 57.1% 3
fc075_range Free Contest 75 - RANGE Free Contest 1.05 57.1% 16
fct011_connect Free Contest Testing Round 11 - CONNECT Free Contest 0.80 57.1% 8
fct033_absmax Free Contest Testing Round 33 - ABSMAX Free Contest 0.70 57.2% 418
fc020_accepted Free Contest 20 - ACCEPTED Free Contest 0.50 57.2% 172
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 57.2% 449
fct027_5_perlis Free Contest Testing Round 27.5 - PERLIS Free Contest 0.70 57.2% 74
nkdivseq Dãy chia hết OI Style 0.08 57.4% 250
fc115_twoearray Free Contest 115 - TWOEARRAY Free Contest 0.50 57.4% 22
coci2021_r3_vlak COCI 2020/2021 - Contest 3 - Vlak COCI 0.40 57.5% 42
fc052_photo Free Contest 52 - PHOTO Free Contest 1.18 57.5% 21
atcoder_dp_c Atcoder Educational DP Contest C - Vacation Atcoder 0.25 57.5% 1599
fc130_merge Free Contest 130 - MERGE Free Contest 0.50 57.6% 85
disney2 Công viên Disneyland (version 2) ICPC 0.34 57.6% 64
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 57.6% 366
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 57.7% 909
usaco19ds_moobuzz USACO 2019 - Dec - Silver - MooBuzz USACO 0.10 57.7% 25
bedao_g07_resort Bedao Grand Contest 07 - RESORT Bedao Contest 0.90 57.7% 41
usaco18dg_teamwork USACO 2018 - Dec - Gold - Teamwork USACO 0.50 57.7% 101
hspc14j Sàng ICPC 0.33 57.7% 78
xoinc A Coin Game ICPC 0.57 57.7% 30
hspc14a Biến đổi cặp số ICPC 0.50 57.8% 30
hspc14i Chơi nhảy ICPC 0.31 57.8% 73